Кметът представи проекта за бюджет на Община Разград за 2018 година

© Община Разград

На 2 януари 2018 г. в зала 102 на Община Разград кметът д-р Валентин Василев и заместниците му Галина Георгиева и Ердинч Хасанов представиха проекта за бюджет на Община Разград за 2018 г. за държавни и местни дейности. Общият обем на проекта за бюджет за 2018 г. е в размер на 40 112 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 23 060 х.лв. и 17 052 х.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.

В приходната част за държавни дейности общата субсидия за 2018 година е в размер на 22 852 х.лв. Общият обем на приходите за местни дейности е 17 052 х.лв., разпределени по приходоизточници както следва:

YouTube

  • Данъчни приходи – общият обем е 4 617 х.лв.
  • Неданъчни приходи – общият обем на планираните приходи за тази група е 11 437 х.лв.

Общият размер на разходната част на бюджета е 40 112 х.лв., планирани в три направления – за държавни дейности – 23 060 х.лв., за местни дейности – 15 358 х.лв. и за дофинансиране на държавните дейности – 1 694 х.лв.

За делегираните от държавата дейности са планирани 23 060 х.лв.

         През 2018 година от собствени приходи Община Разград осигурява по 50 х.лв. на ППМГ «Акад.Н.Обрешков» и СУ «Христо Ботев» за разходи, свързани с преместване на гимназията. Още 50 х.лв. на ЦПЛР-Ученическо общежитие са предвидени за ремонт на сградния фонд.

         Функция „Образование” е най-голямата по обем функции, като за нея са планирани общо 18 391 х.лв., което е с 2118 х. лв. повече от 2017 г.

         Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – планирани са общо разходи 3 733 х.лв., като за държавни дейности са предвидени 3 139 х.лв. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ е изцяло финансирана от местни приходи и заема най-голям дял в местните дейности – 32%. Разходите на дейност „Чистота” са в размер на 2 400 х.лв. /без таксите по ЗУО и без самоначисления ДДС – отразени в приходната част със знак минус/, които са обвързани и балансирани с приходите от такса за битови отпадъци. Разпределението на разходите по съответните параграфи е на база приетите с решение на Общинския съвет план-сметки.

         Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са планирани средства в размер на 3 453 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 555 х.лв., с които се финансира дейността на Регионален исторически музей, Регионална библиотека,  Художествена галерия, 25 читалища и Регионален експертно-консултантски и информационен център «Читалища».

         Община Разград със собствени приходи финансира дейността на: ОП „Обреден дом“, Капански ансамбъл, Радио Разград, в което се предвижда разширяване на обхвата през интернет и видео новини, включително през мобилни приложения, зоокът, Общински културен център /поемащ цялостната издръжка на сградите на театъра и филхармонията/ и се обезпечават събитията от културния и спортния календар. За 2018 година са предвидени 1825 х.лв., от които за субсидии за спортни клубове – 133 х.лв. и за разсрочено плащане на ремонтните дейности на спортна зала „Абритус“ – 115 х.лв.

         Функция «Икономически дейности и услуги» – планирани са 3 795 х.лв., изцяло осигурени от местни приходи.

         Проектът на инвестиционната програма на Община Разград за 2018 г. е в размер на 1709 х.лв., от които 840 х.лв. целева субсидия за капиталови разходи, разпределена по обекти и 869 х.лв. от собствени средства на общината и звената, работещи по системата на делегирани бюджети.

         Граждани, дошли на публичното обсъждане поставиха въпроси за светофарна уредба до Автогарата, за проектиране и изпълнение на тротоари, за ремонт на улици.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе