Проведе се събрание за проблема с битовите отпадъци в Кубрат

 

    Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев свика днес, 8 юни, Общо събрание на „Регионално  сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“. В него участваха зам.-кметът Галина Георгиева, кметовете на седемте общини и заместник областният управител Евгени Драганов, експерт от Община Разград.

YouTube

По време на събранието бе обсъдено  предложението на Община Кубрат, представено с писмо с изх.№ УД-02-20-640/30.05.2018 г. , с което Общината предлага с отчисленията внесени от тях по реда на чл.64 от ЗУО по банковата сметка за чужди средства на РИОСВ-Русе, да се финансира доставката на съдове за сметосъбиране и сметосъбираща техника за нуждите на Община Кубрат.  Д-р Валентин Василев напомни на присъстващите, че същата община, заедно с всички общини в област Разград, участват в проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“ на стойност 13 563 028,56 лв., като всяка община има дялово участие, което ще се покрие от внесените отчисления за управление на отпадъците по банковата сметка за чужди средства на РИОСВ-Русе. Д-р Василев коментира, че този факт превръща  в незаконосъобразно предложението на Община Кубрат. Зам.-кметът Галина Георгиева уточни, че ако се вземе решение за изразходване на натрупаните отчисления от Община Кубрат за закупуване на съдове и сметосъбираща техника ще доведе до неизпълнение клаузите на Споразумение за партньорство за подготовка на проектно предложение, изграждане и експлоатация на инсталация за компостиране и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, подписаното между общините на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“.

    На база на посочените несъответствия между параметрите по проекта и искането на Община Кубрат,  кметът на Разград предложи кметовете от шестте общини с писмо до Министерството на Околната среда и водите и до ПУДООС да подкрепят молбата на Община Кубрат за осигуряване на целеви средства за съдове за сметосъбиране и сметосъбираща техника.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе