Над 150 000 лева глоби за предприятията замърсяващи водите в Разград

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов определи размерите  на санкциите на четирите дружества в Разград заради  превишения на нормите по показатели в отпадъчните им води.

Най-висока е текущата месечна санкция на „Биовет“ АД-клон Радград. Тя е в размер на 88 191 лв. Определена е за превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), разписани в Комплексното разрешително по показателите азот амониев, неразтворени вещества, химична потребност от кислород и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия.

YouTube

На „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, оператор на Градска пречиствателна станция е наложена текуща месечна санкция в размер на 67 035 лв. Тя е за установени отклонения от ИЕО, определени в разрешителното за заустване, издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район“ по показатели неразтворени вещества, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия и фосфор.

Текуща месечна санкция в размер на 120 лв.  е наложена и на „Пилко“ ЕООД.  Птицекланницата е допуснала превишения на ИЕО по показател общ азот.

На дружеството „Амилум България“ ЕАД е съставен акт за установено административно нарушение-неизпълнение на условие в Комплексното разрешително и допуснати превишения на максимално допустимите концентрации по показатели активна реакция и неразтворени вещества.

Отклоненията са констатирани при изпитване на отпадъчните води, взети  от пречиствателните станции в периода 20-24 август от Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе в рамките на проведения контрол по постъпили сигнали за неприятни миризми в града.

На санкционираните дружества ще се дадат предписания да  предприемат  действия за достигане на определените норми за отпадъчни води  в разрешителните документи.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе