Настоящото общинско ръководство на Разград внесе яснота по казус свързан с обществени поръчки

Кметът д-р Валентин Василев и зам.-кметът Галина Георгиева на пресконференция днес /20 юни/ внесоха яснота по повод сигнала, който от БСП-Разград са внесли в прокуратурата за наложената на Община Разград санкция за проекта в ЖК „Орел“. Те опровергаха некоректни твърдения на разградските социалисти.

По време на брифинга кметът обясни, че БСП в своите изявления говорят за „престъпления по служба“, както и за „безстопанственост“, като се аргументират с все още непотвърдени финансови корекции на Община Разград.

Д-р Василев каза, че при елементарна справка в Информационна система за управление и наблюдение на средства от ЕС в България 2020 се вижда, че няма община в РБългария без финансови корекции от Управляващите органи по европейски проекти. Следвайки логиката на разградските социалисти, може би, трябва да се направи изводът, че всички общински ръководства в държавата следва да бъдат разследвани и обвинявани в престъпление от общ характер. По същата логика и общинското ръководство в Разград в предходните мандати, също е следвало да бъде разследвано и обвинявано в престъпление от общ характер.

Заместник-кметът Галина Георгиева представи информации за наложените финансови корекции на предходното ръководство, които не са обжалвани и заради това са останали неизвестни за обществеността.

1. Проект „Рехабилитация на общински път RAZ 1113/III-4902/“Побит камък – Дянково-Разград“ в подкрепа на развитието на икономическия и туристически потенциал на градския ареал“, финансиран от ОПРР. Наложената корекция е в размер от 347 340,95 лв.
Финансова корекция – 3000 лв., неправилно избран вид на процедурата – разделяне на обществени поръчки.
2. Проект „Ремонт, обновяване и оборудване на социални заведения за деца и младежи с увреждания в град Разград и с. Просторно в подкрепа на интегрираното и устойчивото местно развитие“ – финансова корекция е в размер на – 10% върху договора за строителство – 54 117,26 лв.

Мотиви: неправилно поставено изискване в одобрената от управляващия орган на ОПРР документация за обществена поръчка за строителство

Финансова корекция 25% – 3 173,22 лв., неправилно определен вид на процедурата за възлагане на обществена поръчка, установено е разделяне на обществени поръчки.

3. Проект „Община Разград – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите“ – 92 012,80 лв., които след подписване на тристранното споразумение за 73 610.24 лв. с Управляващия орган на ОП „Административен капацитет“, Министерство на финансите и община Разград остават 18 402,56 лв. за сметка на Общината.

4. Проект „Техническа помощ за подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград“ – финансова корекция 150 900 лв. за незаконосъобразно проведена процедура и сключен договор.

Мотиви: възложителят е предвидил неясна и ограничителна методика за оценка на офертите, възложителят е формулирал в методиката за оценка на офертите допълнително основание за отстраняване на участниците, нерегламентирано в чл. 69, ал.1 от ЗОП.

Възложителят е допуснал непълна оферта на изпълнителя. Участникът е допуснат неоснователно до по-нататъшно участие в процедурата.

5. Проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда“ – наложена финансова корекция по пропорционалния подход в размер на 2 850 лв.

Мотиви: нарушен регламентираният чл.15, ал.6 от ЗОП принцип за неразделяне на обществени поръчки.

6. Проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград“, финансиран по ОП „Регионално развитие“.- финансова корекция – 435 180,35 лв.
Мотиви: методиката за определянето на оценката е незаконосъобразна; неправомерни и/или дискриминационни критерии за подбор и/или показатели за оценка.

7. Проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Разград, съпътстваща устойчиво развитие“, финансиран по ОП „РР“, наложената финансова корекция е в размер на 25 762,19 лв.

Мотиви: нарушение на чл.15,ал.6 от ЗОП – разделяне на обществени поръчки.

8. Проект „Абритус – мистика и реалност“ , финансиран по ОП РР, наложена финансова корекция общо 13 209,93 лв. – за неправомерно съкращаване на срока за представяне на оферти в процедурата; незаконно допускане на участник в процедурата, незаконосъобразно допускане на участник.

9. Проект „Изграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежи и ПСОВ град Разград“ – наложена финансова корекция 11 231,51 лв. Посочено е ограничително изискване.

10. Проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна,образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интегрирано градско развитие“, наложена финансова корекция – 15 924,60 лв.

Мотиви: Община Разград в качеството си на бенефициент е нарушила чл.25, ал.5 и ал.9 от Закона за обществените поръчки, като е включила показател, който е недопустим.

Д-р Василев насочи вниманието на журналистите към мотивите – част от тях са същите, за които БСП – Разград сега сезира прокуратурата, а именно: „налагани са ограничаващи изисквания към потенциалните участници, незаконосъобразни методики, избрани изпълнители, които не отговарят за критериите за подбор“. Той допълни, че едно от лицата, което сега говори за „опорочаване на обществените поръчки“, явно има къса памет, тъй като е изготвило част от процедурите, по които са наложени финансовите корекции на Общината в предишния мандат.

Кметът каза, че всички изброени финансови корекции не са обжалвани, платени са тихомълком, а зам.-кметът Георгиева допълни, че две корекции, които не са били платени и са заварени от настоящото ръководство, са обжалвани от него.

В заключение д-р Валентин Василев припомни на всички, че обвиняването необосновано в престъпление, също съставлява престъпление – набедяване. Той допълни, че вече има едно окончателно решение на ВАС, с което е постановено, че изборът на изпълнител, включително методиката, са законосъобразни. Когато всички проверки и сигнали приключат, ние също ще си потърсим правата, каза в заключение градоначалникът.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе