Община Исперих оборудва интерактивни кабинети в училищата с Европроект

Започна изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-2.018-0024-2014BG05M2OP001-C01 „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. Бенефициент е Община Исперих, в партньорство със Сдружение „Асоциация Интегро” гр. Разград, Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух” и Детска градина „Слънце” гр. Исперих. Периодът за изпълнение на проектните дейности е 21 месеца, до декември 2020г.

Целта е подобряване усвояването на български език от ученици, за които той не е майчин и задържане в училище на застрашени от отпадане деца; създаване на условия за подобряване на взаимното опознаване, общуването и комуникацията между децата от различни етноси; включване на родители в различни съвместни дейности за привличането им в образователния процес и създаване на партньорство с училищните власти; понижаване нивото на етническа нетърпимост и създаване на условия за изграждане и възпитаване на толерантни отношения между децата от различните етноси.

YouTube

По проекта са създадени 16 клуба – в начален, прогимназиален и гимназиален етап, като  всичките девет училища на територията на общината са оборудвани с модерни клубни помещения, които да обогатят познанията по български език на учениците. Те са обезпечени с интерактивни дъски, мултифункционални устройства, лаптопи, проектори, екрани и канцеларски материали.

В седемте основни училища са сформирани фолклорни клубове, а във всичките девет – спортни клубове, в които учениците тренират футбол, баскетбол, волейбол, хандбал, бадминтон и тенис на маса.

Финалът на клубните занимания по проекта ще бъде поставен с два концерта на най-малките участници, два конкурса: „Бъдещето – това сме ние!” и „Община Исперих – перспективи за развитие”, и междуучилищни спортни турнири.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе