43-тото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район бе открито днес

Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен откри и ръководи 43-тото заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен район (СЦР). То се проведе в Конферентната зала на Хотел „Cartoon” в Разград. Заседанието бе свикато от Областния управител Гюнай Хюсмен като председател на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

В съвместното заседание взеха участие представители на министерства, областни и заместник областни управители на областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на общините от областите в Северен централен район, представители на организациите на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, представители на академичните среди – висши училища на територията на района, както и на Областния информационен център в град Разград.

YouTube

Представителят на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Недялка Илкова – старши експерт в сектор „Стратегическо планиране и програмиране”, отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, направи презентация на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Членовете на на РСР имаха въпроси към лектора във връзка с новите функции на институцията и с диспропорциите в развитието на регионите.

Директорът на Областния информационен център в Разград Юлиян Данаилов представи възможностите за създаване на партньорства между заинтересовани страни от страна на академичните среди, бизнеса и местните и регионални власти и за кандидатстване с проекти в рамките на отворена процедура за подбор на проектни предложения „BG16RFOP002-1.018 – Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Актуализирани бяха представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в Комитетите за наблюдение (КН) на следните Оперативни програми за периода 2014-2020 г.: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. Вместо досегашните кметове бяха избрани новоизбраните градоначалници в общините: Русе – Пенчо Минков, Исперих – Белгин Шукри и Разград – Денчо Бояджиев.

Актуализирани бяха и представителите на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район в тематичните групи за разработване на следните Оперативни програми за периода 2021-2027 г.: Оперативна програма за наука и образование за периода 2021 – 2027 г., Оперативна програма за електронно управление и техническа помощ за периода 2021 – 2027 г. и Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност за периода 2021 – 2027 г. Отново досегашните кметове бяха заменени с тримата новоизбрани градоначалници.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе