МИГ- Исперих обяви повторно прием на проекти за повишаване капацитета на малки и средни фирми

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Исперих” обявява за втори път процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР).

Процедурата цели: стимулиране на инвестиции за повишаване на производствения капацитет и производителността на малките и средни предприятия, опериращи на територията на МИГ Исперих. Повишаване на икономическата активност и разнообразяване на икономиката на МИГ Исперих чрез укрепване на производителността, качеството и конкурентоспособността, водещи до разширяване на вътрешния и външния пазар на съществуващите малки и средни предприятия.

YouTube

Проектите трябва да се изпълняват на територията на oбщина Исперих. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 111 395.39 лева (неусвоен финансов ресурс от първия краен срок за подаване на проектни предложения).    

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Дейностите трябва да са насочени към:

  • повишаване на производителността; и/или
  • ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или
  •  подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или
  • въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси;
  • разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или
  • диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

2. Дейности за информиране и публичност.

Проектните предложения по процедурата се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020, на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/be980651-4307-427d-b29f-91c46944049f

Настоящата процедура за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:

  • Първи краен срок – приключен.
  • Вторият краен срок за подаване на проектно предложение по настоящата процедура е 16:30 часа на 31 декември 2019 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе