Проведе се второ заседание на Общински съвет – Кубрат

На второто си заседание Общинският съвет в Кубрат разгледа 12 докладни записки. Преди неговото начало бяха предсрочно прекратени пълномощията на общинския съветник Мартин Обрешков от „БСП за България“ поради избирането му за народен представител. На негово място клетва положи втората в листата Ганка Георгиева.

Приет бе нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г. Създадени бяха 5 постоянни комисии към общинския съвет и бяха избрани техните членове. За представител на Общинския съвет в Областния съвет за развитие на област Разград бе избран председателят на местния парламент Хюсеин Юмеров, а за негов заместник – д-р Ибрахим Яхов. Приета бе Програма за управление за периода 2019 – 2023 г. на кмета на община Кубрат Алкин Неби.

YouTube

Одобрена бе общата численост и структурата на общинската администрация, която ще се състои от 83 души. Във функциите и дейностите в Община Кубрат бройките са 46,50.

Определени бяха основните месечни заплати на кметовете в общината. Възнаграждението на общинския кмет ще бъде 3 000 лв., останалите 14 кметове на кметства ще се разписват на суми от 880 до 1210 лв.

Определен бе начинът на ползване на дървесина от „Кубратска гора“ ЕООД в горите, собственост на общината през 2020 г. Дадено бе съгласие община Кубрат да кандидатства за финансиране с проектно предложение „Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк – Кубрат“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе