Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Разград през 2019г.

Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 69.5% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет, при средно 75.1% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 6.2 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 18-то място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област Русе – 84.4%, а най-нисък в област Ямбол – 53.4%.

През 2019 г. 68.1% от населението в област Разград на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 66.8% за страната. В сравнение с 2018 г. този показател за област Разград нараства с 18.8 процентни пункта. По области най-висок е относителният дял на лицата, използващи регулярно удобствата на глобалната мрежа в област София (столица) – 79.8%, а най-нисък в област Пазарджик – 39.5%.

YouTube

В област Разград мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 69.9 и 66.3%.

Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 83.3% от лицата с висше образование в област Разград използват редовно глобалната мрежа, то 49.4% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.
През последните 12 месеца 6.4% от лицата в област Разград са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт, при средно 25.4% за страната. По този показател област Разград все още заема последно място сред всички области.

Методологични бележки

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно в България от 2004 г. съгласно Регламент (ЕС) № 808/2004 на Европейската комисия. Основната му цел е получаването на надеждни сравними данни, които да отразяват разпространението и използването на ИКТ на национално и европейско ниво.

Обект на изследването са домакинствата и лицата в домакинствата. Единица на наблюдение са всички обикновени домакинства и лицата в тях на възраст от 16 до 74 навършени години. През 2019 г. са анкетирани 4 220 домакинства, избрани на случаен принцип, и 9 164 лица в тези домакинства на възраст от 16 до 74 години. Методът на анкетиране е персонално интервю, проведено от анкетьор, служител на НСИ. Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия, сигурност в интернет, цифрови умения и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата, както и анкетна карта за изследването през 2019 г., могат да бъдат намерени на сайта на НСИ и в Информационна система на ИНФОСТАТ.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе