В три съдилища в Разградско отсрочват дела заради коронавируса до 27 март

Със заповед на административния ръководител на Разградския окръжен съд, от 12.03.2020 г. до 27.03.2020 г. няма да се разглеждат дела в открити съдебни заседания. Допуска се изключение по отношение на неотложните съдебни производства, изискващи незабавно произнасяне. По изключение ще се разглеждат граждански дела за издръжка и незаконно уволнение, за даване на разрешения и заповеди по СК, за назначаване на особен представител, искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за обявяване на несъстоятелност, за наказателни дела за налагане на мерки за неотклонение, дела по Закона за защита от домашно насилие и за осиновяване на дете; дела, по които законът предвижда разглеждане в срок, по – кратък от един месец.

Дела в открити съдебни заседания извън посочените по-горе изключения, няма да разглеждат и Районните съдилища в Разград и Исперих. Към момента в Районен съд Кубрат няма издадена заповед за отлагане на насрочените през следващите дни дела.

До второ нареждане се отменя насроченото на 27 март Общо събрание на съдиите за обсъждане на годишния доклад за дейността на окръжния съд и районните съдилища в Разградски съдебен район през 2019 год., както и провеждането на Деня на отворените врати, планиран за 10 април, ведно с Конкурса за есе на тема „Моята граница”.

Забранява се достъпът до Съдебна палата – Разград за граждани със здравословни проблеми и грипна симптоматика.
Призовават се гражданите и адвокатите да извършват справки за делата на интернет страниците на Окръжен Разград, както и по телефоните на съответните деловодства. По пощата и по електронен път могат да се подават молби и жалби.
За дистанционни справки по делата и изпращане на документи могат да се използват следните телефони и имейли:
[email protected]
[email protected]
[email protected] – гражданско деловодство
[email protected] – наказателно деловодство,
както и на следните телефони: 084/ 66-10-69 служба „гражданско деловодство”; 084/66-04-29 служба „наказателно деловодство”; 084/66-10-67 – служба „съдебни секретари” и 084/66-02-34 – служба „регистратура”.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе