Още по-засилени мерки за ограничаване риска от разпространение на коронавирусна инфекция в Окръжен съд Разград

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, със Заповед №РД-14-55 от 16.03.2020 г. на и.ф. Административен ръководител – Председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев се въвеждат нови, още по-засилени мерки, за ограничаване риска от възникване на коронавирусна инфекция в Съдебна палата Разград.

През периода 16 март – 13 април 2020 г. се преустановява разглеждането на всички видове наказателни дела с изключение на делата по чл. 64, чл. 65, чл. 66, чл. 67, чл. 69, чл. 70 от НПК; разпит пред съдия – на обвиняем и свидетел по чл. 22 и чл. 223 от НПК; делата по чл. 427 от НПК; делата по Глава V, Раздел II от Закона за здравето; дела по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания за задържане и прдаване на лица; Дела по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода; Дела по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство; дела по чл. 355 от НК; процесуалните действия по реда на чл.146, чл. 158, чл. 161, чл. 164, чл. 165 от НПК; делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства.    

Преустановява се разглеждането на граждански и търговски дела с изключение въззивни дела за упражняване на родителски права само относно привременни мерки; въззивни дела по Закона за домашно насилие – само на случаите на отхвърляне на молбата за защита; въззивни дела с предмет отказ да бъде дадено разрешение за теглене на суми от детски влогове; делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск; делата за обезпечаване на доказателства;

В периода от 16 март до 13 април няма да се образуват в дела входирани книжа, инициирани съдебни производства, с изключение на по-горе посочените.

Въвеждат се графици за дежурства на съдии и съдебни служители, като считано от 17.03. достъп до Съдебна палата Разград ще имат единствено дежурните по график. Дела ще се разглеждат само в зала №1 на Районен съд Разград. Магистратите ще работят дистанционно по обявените за решаване дела.

Напълно се преустановява достъпът на граждани, адвокати, вещи лица, преводачи и други лица до сградата на съда, освен призованите по образуваните и насрочените дела. Справки по дела ще се предоставят от дежурен деловодител на принципа „едно гише” само по телефон и по електронна поща.

Преустановява се връчването на призовки и съдебни книжа, с изключение на делата, които са допустими за разглеждане до 13 април включително – за тях призоваването и връчването на съобщения ще става по телефона или по електронен път.

За дистанционни справки по делата и изпращане на документи могат да се използват следните телефони и имейли:

както и на следните телефони: 084/ 66-10-69 служба „гражданско деловодство”; 084/66-04-29 служба „наказателно деловодство”;

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе