Общинският съвет ще заседава на 30 април, сесията започва с две докладни с мерки в подкрепа на бизнеса в извънредно положение

снимка: Papalin4o Photography

Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев насрочи сесия на местния парламент за 30 април от 13,30 ч.

С оглед стриктното спазване на санитарно-хигиенните мерки във връзка с извънредното положение заради разпространението на Коронавирус на територията на страната заседанията на постоянните комисии ще се проведат отново в заседателната 1101 зала на 11 етаж на Община Разград, където има възможност за осигуряване на работни места за всеки съветник на разстояние един от друг. Сесията обаче ще е в по-голямо помещение, което е извън сградата на Община Разград – стола на ОП“Ученическо и столово хранене и почивно дело“. Както в сесията, така и в предхождащите я заседания на комисиите ще могат да участват само съветниците и служителите на общинската администрация. Сесията обаче, както винаги, ще бъде предавана пряко по телевизия Кис 13 и онлайн на сайта на Община Разград и на телевизията.

Заседанията на комисиите ще се проведат на 23 април между 10,00 и 15,30 ч.

В дневния ред на заседанието на Общински съвет-Разград са включени 15 докладни записки. Първите две са свързани с предприемане на мерки в подкрепа на малкия и средния бизнес в общината. С допълнение на Наредба №14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград се дава възможност за периода на извънредното положение да се освободят от заплащане на такси ползвателите на общински терени, чиято дейност е временно преустановена в резултат от въведените със заповеди на министъра на здравеопазването и на кмета на Община Разград забрани, ограничения и други мерки, вследствие на които ползването на предоставените общински терени е невъзможно.

Втората докладна касае наематели на имоти, собственост на Община Разград, които плащат т.нар. тротоарно право. Тези от тях, чиято дейност е спряна за времето на извънредното положение, също ще бъдат освободени от заплащане на месечните вноски за този период. Те обаче ще трябва да подадат заявление до определена на сесията комисия.

В дневния ред на сесията са включени и други докладни, свързани с предприемчивостта на жителите на община Разград: учредяване на права за ползване върху имоти от горски територии – частна общинска собственост – за настаняване на пчелни семейства за пчелари от Дянково и Топчии, както и определяне на годишния план за паша на общинските мери и пасища от собственици на овце, кози и крави от: Разград, Раковски, Ушинци, Ясеновец и Топчии. Ще се обсъжда и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. с още 6 имота в Разград, Дянково, Топчии и Дряновец, за два от които е проявен интерес за закупуване, а за останалите – за учредяване право на ползване за пчелини.

В дневния ред на сесията е включена и докладна за закриване на ОУ“Кирил и Методий“-Киченица и за преобразуване на ОУ“Елин Пелин“-Стражец в начално училище от следващата учебна година. Според обосновката на докладната и в двете учебни заведения през последните години се забелязва трайна тенденция към намаляване на учениците и паралелките. В училището в Киченица записаните ученици са 47 в 4 паралелки, при проверки, извършени в него, се установява, че посещаемостта е около 50%. В Стражец пък учениците са 56 в 4 паралелки, като се забелязва тенденция към увеличаване на учениците в 1-4 клас, но намаляване в 5-7 клас.  

Пълният текст на докладните записки е публикуван на сайта на Община Разград.

RazgradNews призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе