Съдилищата в Разградски съдебен район призовават гражданите да ползват електронни услуги

С оглед динамичната обстановка в страната и във връзка с обявеното извънредно положение, Окръжен съд Разград и Районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат предоставят следните електронни услуги:

 1. справки по движението на делата и причини за отсрочване на съдебните заседания – за страни и адвокати, след подаване на необходимото заявление на електронна поща;
 2. изпращане на незаверени преписи от съдебни актове на страни и адвокати, след подаване на заявление на електронна поща;
 3. достъп до делата за страни и адвокати през Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), след подаване на съответните заявления по образец.

Унифицирани електронни услуги за всички съдилища може да откриете в секцията „Електронни услуги“ най-долу в началната страница на всеки съд.

 • достъп до електронни съдебни дела;
 • достъп до актове със заличени лични данни
 • препратка до МП за издаване на Свидетелство за съдимост /само за районните съдилища/;
 • подаване на сигнали за корупция в съдебната система;
 • достъп до протоколи от случайно разпределение на делата;
 • подаване на заявление по реда на чл.410 от ГПК /само за районните съдилища/.

На всеки един от четирите сайта заинтересованите лица могат да намерят информация за:

 1. Банкови сметки на съда, служебни телефони, факс и електронни адреси за кореспонденция
 2. График за насрочени открити съдебни заседания
 3. Справки по дела
 4. Съдебни актове
 5. Съдебни бланки и образци на документи
 6. Заповеди, вътрешни правила и правила за предоставяне на достъп до обществена информация
 7. Информация за правна помощ и необходимите бланки по образец
 8. Прессъобщения за проведени заседания и постановени съдебни актове по дела с обществен интерес
 9. Прессъобщения за събития и инициативи на съда
 10. Виртуална е-кутия за жалби и сигнали

Всички електронни услуги целят не само осигуряване на публичност и прозрачност на работата на Окръжен съд Разград и съдилищата в съдебния район, а преди всичко бърз и лесен достъп до желаната информация от гражданите и процесуалните им представители.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Върни се горе