Община Кубрат сключи договори по няколко проекта

Община Кубрат в качеството си на бенефициент сключи административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“. Това съобщават от пресслужбата на общинската администрация в лудогорския град.

Договорите са сключени относно изпълнение на проект за оборудване и обзавеждане на зала за силова подготовка в спортната зала в града, проект за доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за домашните социални патронажи в Кубрат и Севар. Договор е сключен и за закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Общинското предприятие „Социални услуги“ в Кубрат.

Проектите са финансирани от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет – Кубрат: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе