Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Разград одобри предложения за включване в Регионалната програма за заетост 2020 г.

Във връзка с писмо на Министерството на труда и социалната политика, относно разработване и утвърждаване на регионални програми за заетост през 2020 г. и предвид това, че Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една регионална програма за всяка административна област въз основа на оценка и подбор на проектни предложения от областната и общинските администрации, в Областна администрация Разград са постъпили проектни предложения от работодатели – кандидати за включване в Регионалната програма за заетост на област Разград.

В тази връзка днес, 25 юни, се проведе редовно заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Разград, за оценка и подбор на подадените проектни предложения от работодатели за включване в Регионална програма за заетост на област Разград през 2020 г.

YouTube

 Заседанието бе открито от Областния управител Гюнай Хюсмен и председателствано от заместник областния управител Евгени Драганов.

Основната цел на Регионалната програма за заетост е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица от неравнопоставените и уязвими групи на пазара на труда от област Разград и придобиване на трудови навици и умения.

Общ брой безработни лица, включени в програмата за заетост в област Разград – 96, в т.ч. приоритетно от групите на:

 • безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети – регистрираните лица от тази група за 2019 г.;
 • безработни лица над 50-годишна възраст;
 • безработни лица без професионална квалификация и специалност и недостиг на ключови компетентности;
 • продължително безработни лица;
 • хора с увреждания.

След проведено обсъждане и оценяване Комисията по заетост прие в Регионалната програма за заетост да се включат проектните предложения от следните работодатели:

Общ брой работни места в областта – 96, за 242 747 лв., като от тях 42 на пълен работен ден и 54 на непълен работен ден, разпределени както следва:

 • Областна администрация Разград – 10 работни места/пълен работен ден;
 • Община Завет – 7 работни места/пълен работен ден;
 • Община Исперих – 17 работни места/непълен работен ден;
 • Община Кубрат – 14 работни места/непълен работен ден;
 • Община Лозница – 5 работни места/пълен работен ден и 8 работни места/непълен работен ден;
 • Община Разград – 13 работни места/пълен работен ден;
 • Община Самуил – 15 работни места/непълен работен ден;
 • Община Цар Калоян – 7 работни места/пълен работен ден

Планирани длъжности – работник поддръжка, работник озеленяване, работник поддръжка на пътища, общ работник, помощник кухня, портиер. Основните дейности, които ще се извършват по Регионалната програма са:

– хигиенизиране и поддържане на реда в и около обществени и административни сгради и публично посещавани обекти;

– поддържане на паркове, зелени и тревни площи – озеленяване, поливане, косене, кастрене на храсти и др.;

комунално-битово обслужване – текущо почистване и хигиенизиране на сгради, улици, тротоари, площади, събиране на отпадъци;

– дребни ремонтни дейности, строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд, почистване на прилежащите терени;

– извършване на обща работа при изпълнение на ремонтни работи и поддържането на общинските и държавни сгради;

– опазване на сградите и терените държавна и общинска собственост на територията на област Разград;

– поддържане и почистване на канавки, бордюри от затревяване, отпадъци, наноси и др.;

– подпомагане дейността по приготвяне на храна в социалните патронажи към общините;

– подпомагане на различни дейности в процес на работа на администрацията.

Наетите лица ще работят по утвърден график и разпределение в съответствие с природо-климатичните условия на няколко обекта в населените места и при съвместяване на дейности по хигиенизиране, благоустрояване, поддържане на площи, сгради и общинска/държавна собственост. Ще бъдат създадени условия за спазване на необходимите противоепидемични мерки.

Предвижданият период за реализация на програмата е от 03.08.2020 г. до 03.12.2020 г.

По време на заседанието беше представена комисията за разработване и изготвяне на Регионалната програма за заетост през 2020 г., сформирана със заповед  на Областния управител на област Разград, която трябва да изготви проект на Регионалната програма за заетост на област Разград. Одобрената от комисията програма, следва да бъде изпратена за утвърждаване от МТСП не по-късно от определения срок – 30.06.2020 г.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе