Още 6 месеца възрастни и лица с увреждания от Община Разград ще получават здравно-социални услуги по проект

снимка: Papalin4o Photography

След отправена покана между Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г. и Община Разград бе сключено допълнително споразумение към административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.040-0109-C01, за изпълнение на проект „Създаване на звено за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г.

Целта е удължаване предоставянето на патронажна грижа на лицата от целевите групи с допълнителен период от 6 месеца, с което ще се отговори на нуждите на населението от предоставяне на услуги в домашна среда за възрастни хора и лица с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се продължава процеса на грижа за хората с увреждания и възрастните хора, както и изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

По операция BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“  допълнителните средства по проекта са – 141 734,88 лв., в т.ч. от Европейския социален фонд – 120 474,65 лева и национално съфинансиране – 21 260,23 лева.

Дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на допълнителното споразумение, са:

  • информация и комуникация;
  • предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;
  • предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;
  • обучение и супервизия на персонала.

Допустими целеви групи са: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и техните семейства.

Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден до 09.04.2021 г.

В община Разград ползватели на тези услуги са 129 човека от 9 населени места: Разград, Раковски, Липник, Дряновец, Гецово, Благоево, Топчии, Побит камък, Осенец.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе