Утре заседава Общинският съвет на Разград

Снимка: Данче Бозаджиева

Общински съвет-Разград ще проведе своето ноемврийско заседание утре, 24 ноември.

Първа точка в дневния ред на сесията е обявяване на решение на Общинска избирателна комисия-Разград за избран общински съветник. Клетва в началото на заседанието ще положи Любомир Райчев, който влиза на мястото на Румяна Балтова в местния парламент от листата на „БСП за България”.

Общинските съветници ще обсъдят 15 докладни записки, предложени от кмета на Община Разград Денчо Бояджиев и неговите заместници. Сред предложенията са две докладни за подаване на две проектни предложения по оперативни програми: по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2   на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, както и на проектно предложение, включено в одобрената от Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ (ОПРР) „Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

На сесията ще се осъжда и докладна за приемане на годишен план за ползване на дървесина за 2021 г. от ОП ”Разградлес” в горите, собственост на Община Разград, както и утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина за физически и юридически лица. Местните парламентаристи ще обсъдят и Общински план за интеграция на ромите и други лица в неравностойно положение в Община Разград(2020-2021 г.). За сесията е внесена и докладна за изменение и допълнение на Наредба №12 на Общински съвет Разград за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград, както и за именуване на две улици и за определяне на местоположение на площад „Независимост“ и площад „Възраждане“ в гр. Разград.

Ще се обсъжда и докладна за прехвърляне правото на собственост на Община Хасково чрез дарение на 2 броя приплоди лами на основание договор от 14.10.2016 г. за заем на животни, сключен между Общинско предприятие „Екопрогрес“, гр. Хасково и Община Разград и анекс към договора от 31.12.2018 г., сключен между същите страни по реда на Закона за общинската собственост.

Сесията започва в 13,30 ч. на 24 ноември на 11 етаж в сградата на Община Разград.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка и в изпълнение на заповеди на Министъра на здравеопазването и Заповед №1341 от 22.10.2020 г. на кмета на Община Разград заседанието на Общинския съвет, което ще се проведе на 24.11.2020 г., от 13:30 часа в сградата на Община Разград 11 етаж ще бъде само с участието на общински съветници. В заседанието на съвета няма да бъдат допускани граждани.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе