С единодушие общинските съветници дадоха предварително съгласие за фотоволтаичната централа на „Биовет“

Снимка: Община Разград

С 30 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ общинските съветници одобриха докладната записка за даване на предварително съгласие Община Разград да проведе процедура, регламентирана в Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, насочена към учредяване на право на строеж, без търг или конкурс, върху поземлен имот с идентификатор 61710.447.47 по кадастралната карта на град Разград –публична общинска собственост, с площ 457633 кв.м. в полза на „Биовет“ АД, гр. Пещера.

Докладната записка бе представена от Кмета Денчо Бояджиев. В нея се уточнява, че в Община Разград е представено предложение за инвестиционно намерение от „Биовет“ АД относно учредяване право на строеж в имот публична общинска собственост за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с цел производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствено потребление от електрическа енергия на производствената площадка на предприятието за новостроящия се завод за производство на ваксини и построяването на нов ферментационен завод. Инвестицията, която ще е сред най-големите в последните 10 години в общината, ще генерира значителни приходи от имот, който към момента не се използва за задоволяване на частни или обществени нужди и ще подпомогне общинския бюджет по отношение на възможностите за реализация на обществено полезни икономически и социални мерки. Общинският бюджет ще генерира допълнителни местни данъци и такси, както във връзка със строителство, така и за години напред в периода на експлоатация на реализираните инвестиции за пускане в експлоатация на новия ферментационен завод и завода за ваксини в размер на 400 млн. лв. Ще бъдат разкрити 350 работни места, а в пиковите периоди по време на строителството ще са ангажирани около 1000 човека. „Община Разград има потенциала да се превърне в разпознаваем лидер на зелената икономика, на чиято територия енергийно интензивните предприятия си партнират с общинската администрация при реализацията на енергийния преход към нисковъглеродни технологии.“ – се казва в докладната записка. Изграждането на фотоволтаична централа на територията на общината е съобразено и с Директива 2018/2001 на Европейския парламент за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници, както и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Разград 2020-2030 г. и Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Разград 2020-2022 г.

YouTube

Снимка: Община Разград

Предварителното съгласие се дава при условие, че в полза на дружеството бъде издаден сертификат за инвестиции –клас „А“ от Министъра на икономиката или оправомощено от него лице по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му, с мерки за насърчаване на инвестициите по чл. 22а, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 15, ал. 1,т. 3, предложение второ от Закона за насърчаване на инвестициите, която да подлежи на осъществяване в посочения имот, изразяваща се в изграждане на фотоволтаична електроцентрала с цел производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствено потребление на електрическа енергия на производствената площадка на дружеството в град Разград. С решението си Общинският съвет определи срок на предварителното съгласие – една година, считано от приемане на настоящето решение и връчването му на Биовет“ АД. Ако в този срок не бъде издаден сертификат за инвестиции клас „А“, предварителното съгласие следва да се счита за оттеглено.

По време на дискусията бе уточнено, че не се предвижда продажба на терена, а само учредяване право на строеж.

На заседанието присъства и изпълнителният директор на „Биовет“ АД Теменуга Газдова, която заяви: „Искам да благодаря за решението на Общинския съвет, което още веднъж показва подкрепата и отговорността на всички съветници и на общинското ръководство за местния бизнес и искам да кажа, че това е допълнителен стимул за нас да работим все по-добре, да развиваме нашата дейност и да подпомагаме града. Смятам, че съвместно можем да постигнем много високи резултати.“

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе