По-малко постъпили дела отчетоха от районните съдилища в Разград и Кубрат за 2020 година

Районните съдилища в Разград и Кубрат днес отчетоха дейността си за 2020 година при спазване на всички противоепидемични мерки. На Общото събрание административните ръководители представиха отчетите пред магистратите от двете съдебни институции.

Административният ръководител – Председател на Районен съд-Разград съдия Нели Генчева запозна присъстващите със статистическите данни, според които през предходната година в РС Разград са постъпили 3030 дела, които са с 551 броя по-малко от постъпилите 3581 бр. през 2019 г. и с 597 бр. по-малко спрямо постъпилите през 2018 г. – 3627 бр. Разликата е значителна и тя е основно за сметка на гражданските дела – 2173 бр. /съответно през 2019 г. – 2620 и през 2018 г. – 2681 бр./. Причината за това намаляване е пандемичната обстановка и затварянето на съдилищата за период от два месеца.

YouTube

От общо образуваните през 2020 г. дела, гражданските дела са 2173 броя /71,72%/, а наказателните – 857 бр. /28,28%/.

Делата за разглеждане през 2020 г. са 3445 бр., в т.ч. несвършени в началото на отчетния период 415 дела и постъпили през годината 3030 дела.

През 2020 г. гражданските дела за разглеждане са 2470 бр., респ. 71,70%, а наказателните – 975 бр., респективно 28,30%.

През 2020 г. са приключени общо 3034 бр. дела, като се отчита намаление на броя на свършените дела, по-значително спрямо 2019 г. – с 563 бр. дела, а спрямо 2018 г.- с 469 броя дела. От общия броя на свършените дела 2214 са гражданските /72,97%/ и 820 наказателните /27,035/. Останалите несвършени в края на 2020 г. дела са 411 броя. Те съставляват 11,93% от общия брой на делата за разглеждане. Това е незначително увеличение в сравнение с предходните години, което може да бъде обяснено с непровеждането на открити съдебни заседания по време на извънредното положение и незаетите щатни бройки.От останалите неприключени в края на периода 256 са граждански и 155 са наказателни.

От общо свършените 3034 дела през 2020 г. в 3-месечен срок са приключени 2667 дела, което съставлява 88% от всички дела. Този показател е по-нисък в сравнение с предходните години, което се дължи на невъзможността делата да бъдат разглеждани в двумесечния период на извънредното положение, както и от необходимостта някои от заседанията впоследствие да бъдат отлагани поради карантина или заболяване на страни, адвокати и свидетели.

През 2020 г. в едномесечен период по граждански, съответно в шестдеседетдневен срок по наказателни дела, са постановени всички съдебни актове.

Структурата на наказателната престъпност показва, че през 2020 г. се е увеличил броя на общоопасните престъпления /130 бр./ и на тези срещу реда и общественото спокойствие /13 бр./. Делата за престъпления против собствеността са 62 бр., други престъпления против личността – 17 бр., против личността – телесни повреди – 14 бр., престъпленията против дейността на държавни органи и обществени организации са 10 броя, 10 бр. са и документните престъпления; 4 бр. са престъпленията против брака, семейството и младежта и 3 бр. престъпления против стопанството. 

През 2020 г. са приключени 820 наказателни дела – 84,10% от делата за разглеждане /975 бр./ От свършените общо 820 бр. наказателни дела, с акт по същество са приключени 857 бр. /71,59%/; прекратените дела са 233 броя /28,41%/, а от тях прекратените със споразумение са 183 броя /22,32%/.

Броят на подсъдимите през 2020 г. лица за извършени престъпления от общ характер е 329 броя; за 2019 г. те са 279 броя, а за 2018 г. – 216 броя. Наблюдава се увеличение на броя на осъдените лица, като нарастването спрямо 2019 г. е с 50 броя, а в сравнение с 2018 г. – със 113 броя.

През 2020 г. са осъдени 273 лица за извършени престъпления от общ характер, което съставлява 82,98% от предадените на съд лица. Съответно оправдани са 10 лица. През 2019 г. осъдените са 254, а през 2018 г. – 190 лица; съответно оправданите и през двете години са по 11 лица.

От осъдените 273-ма, в т.ч. и 178, сключили споразумение с прокуратурата, на 199 е наложено наказание лишаване от свобода до 3 г., като при 159 от тях изтърпяването на същото е отложено по реда на чл.66 от НК, на 1 е наложено наказание лишаване от свобода за срок над 3 години. Съответно на 12 е наложено наказание глоба, на 55 – пробация и на 6 – друго наказание.

През 2020 г. са разгледани общо 2470 броя граждански дела, в това число неприключените в началото на периода 297 дела и постъпилите през годината 2173 бр. Сравнението с предходните години сочи намаляване на броя на гражданските дела за разглеждане през 2020 г.

Според предмета на гражданските дела за разглеждане през 2020 г. най-много са били заповедните производства – 1282 бр., искове по СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗЗДет. – 287 бр., установителните искове – 263 бр., други частни производства – 260 бр., облигационни искове – 173 бр., искове по КТ – 65 бр., делби и скове по ЗН – 63 бр., вещни искове – 46 бр., производства по регламенти на ЕС – 16 бр., обезпечения – 14 бр., административни производства – 1 бр.

Броят на отложените съдебни заседания по граждански дела за 2020 г. е 300 бр., през 2019 г. е 324 бр., а през 2018 г. – 288 броя. Предвид трудностите, които пандемичната 2020 г. постави пред съдебната система, намаляването на броя на отложените дела е изключително добър показател за отговорната работа на съдиите, разглеждащи граждански дела.

Най-честите причини за отлагането на граждански дела са: за събиране на доказателства и изготвяне на експертизи, неизготвено в срок заключение по допусната съдебна експертиза; за сключване на спогодба; поради неявяване на свидетел, вещо лице, страна и пълномощника й поради препятствие, което не е могло да бъде преодоляно /през 2020 г. – и заболяване, и карантина/; спиране на производството и други.

Свършените граждански дела през отчетния период са 2214 бр., респ. с 406 бр. по-малко от тези през 2019 г. – 2620 бр. и с 379 бр. по-малко от приключените през 2018 г. – 2593 бр. граждански дела. Не се наблюдава драстична промяна в процентните стойности на приключените граждански дела с акт по същество и с определение за прекратяване през трите години – разликата е до 2 процента.

Постоянен е делът на прекратените граждански дела с одобряване на спогодба. През 2020 г. със спогодба са приключени 21 дела, при 24 броя за 2019 г. и 24 бр. за 2018 г.

Назначените към Районен съд-Разград двама държавни съдебни изпълнители осъществяват принудителното изпълнение на частни притезания и възложените им от държавата за събиране публични вземания в случаите, определени със закон. Несвършените в началото на 2020 г. изпълнителни дела са 1232 бр., респективно постъпилите през 2020 г. дела са 186 броя. Делата за разглеждане през 2020 г. са общо 1418 бр., при 1659 бр. за 2019 г. и 1872 бр. за 2018 г.

Дължимата сума по изпълнителни дела в началото на 2020 г. възлиза на 8 316 677 лв. Дължимите суми по образуваните през отчетния период изпълнителни дела са 351 968 лв. Подлежащата на събиране сума през 2020 г., формирана като сбор от посочените данни, е 8 668 645 лв.

Общата събрана сума е 206 991 лв., от които: такси 24 596 лв.; допълнителни разноски – 1720 лв., приети други разноски – 796 лв., лихви 49 781 лв.; суми по изпълнителни листове – 130 098 лв. В края на отчетния период е останала несъбрана сума от 7 969 348 лв.

И през 2020 г. в Районен съд-Разград работиха двама съдии по вписванията.През отчетната година те са разпоредили 4 833 бр. вписвания, отбелязвания и заличавания, произнесли са се по молби за издаване на 1086 бр. удостоверения за тежести и са разпоредили издаването на 1641 бр. преписи от актове.

През отчетната година от Бюрото за съдимост са издадени 3 241 бр. свидетелства за съдимост; 1724 бр. справки за съдимост; 321 бр. въведени бюлетини за съдимост. 

Като проблем се отчита липсата на достатъчно вещи лица, а анализът на кадровата обезпеченост показва, че в Районен съд Разград има сериозна необходимост от още съдии.

Административният ръководител – Председател на Районен съд- Кубрат Албена Великова представи отчета за дейността на институцията, като подчерта, че годината ще бъде запомнена не само с пандемията от Ковид-19, но и с въвеждането на Единната информационна система в съдилищата /ЕИСС/.

През 2020 г. в РС Кубрат са разгледани общо 998 дела, от които 710 граждански и 288 наказателни. От тях висящи дела в началото на отчетния период са били общо 97 дела, от които 69 граждански и 28 наказателни.

Постъпили през отчетната година са общо 896 дела, от които 638 граждански и 258 наказателни. Свършените дела са 90% от общо разгледаните 998 дела.

Свършените в срок до 3 месеца дела са 828 /588 граждански и 240 наказателни/, които представляват 83% от общо разгледаните дела и 90% от общо свършените.

Със съдебен акт по същество са приключили общо 735 дела /544 граждански и 191 наказателни/, които представляват 80% от всички дела. В сравнение с предходния отчетен период /2019 г./ са постъпили с 217 дела по-малко, което е резултат от възникналата пандемия от Ковид 19, обявеното извънредно положение и извънредната епидемиологична обстановка.

Висящи в края на отчетния период са останали 82 дела /46 граждански и 16 наказателни/.

През отчетната година са обжалвани 62 съдебни акта, при обявени 916 акта по съответния брой свършени дела.

През 2020 г. нараства броя на делата за общоопасни престъпления – 34 бр. НОХД са общо 95 бр., в това число престъпления против личността – 13 бр., против собствеността – 20 бр., против стопанството – 14 бр., документни престъпления – 5 бр., против реда и общественото спокойствие – 4 бр., против брака, семейството и младежта – 2 бр., против дейността на държавни организации и обществени организации – 3 бр, НЧХД – 4 бр., дела по чл.78а НК – 22 бр., ЧНД – 87 бр., АНД- 50 бр.

През 2020 г. в съда са постъпили за одобряване 39 споразумения, за 2019 г. – 33 споразумения, за 2018 г. – 49 споразумения.

В хода на съдебното следствие са постигнати споразумения по 29 дела, при 30 за 2019 г. и 27 дела – за 2018 г.

Свършени са общо 97 наказателни дела от общ характер при намаление в постъпленията.

Макар и с лек спад, значителен значителен брой са ЧНД – 87 бр., с предмет разпити на свидетели и обвиняеми лица, одобряване на протоколи за извършени процесуално-следствени действия и за разрешения по чл. 159а от НПК.

По реда на бързото производство са приключили 33 бр. наказателни дела, при 32 бр. за 2019 г.

Оправдателните присъди по 5 наказателни дела от общ характер, при 3 оправдателни присъди през 2019 г.

Оправдателни присъди по 4 наказателни дела от частен характер през 2020 г. по отношение на 4 лица, като през 2019 г.една оправдателна присъда по отношение на 1 лице.

През отчетния период са постъпили 50 административни дела с предмет обжалване на издадени наказателни постановления, а всичко за разглеждане АНД – 55 бр. От всички разгледани АНДела несвършени са останали само 3 бр.

Осъдени по НОХ и НЧХ дела са общо 137 лица, при 181 лица за 2019 г. и 213 бр. за 2018 г.

Наказание „лишаване от свобода“ до 3 години е наложено на 69 лица, или 50% от общо осъдените лица /75 лица, или 41,44% от общо осъдените лица за 2019 година/, като по отношение на 61 от тях за 2020 г. /при 61 за 2019г./ е отложено изтърпяването на наказанието при условията на чл.66 НК, а с ефективно изтърпяване на наказанието са 8 осъдени лица или 0,05% от общо осъдените лица за 2019 г.

Наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 15 г. е наложено на 2 лица, докато през 2019 и 2018 г. не е налагано такова наказание.

Наказание глоба – на 41 осъдени лица, съставляващи 30% от всички осъдени, при 41 осъдени или 22,7% от всички осъдени лица за 2019 г.

Наказание пробация – на 33 осъдени или 17% от всички осъдени през 2020 г. /при 33 осъдени или 18,2% от всички осъдени през 2019 г./.

В Бюро съдимост през 2020 г. са издадени 714 свидетелства за съдимост и 749 справки за съдимост, при 1117 свидетелства за съдимост и 517 справки за съдимост за 2019 г.

Постъпилите през 2020 г. граждански дела са 638 бр, като общо за разглеждане са били 710 бр. От тях са свършени 642 бр. – 92% от които в 3-месечен срок /588 бр./. Съдебните актове по граждански дела традиционно се изготвят в сроковете, предвидени в закона, без изключения.

От постъпилите граждански дела, съобразно гражданския спор се разпределят така: Искове по СК – 98 бр., облигационни искове – 17 бр., вещни искове – 7 бр., делби – 15 бр., установителни искове – 41 бр., искове по КТ – 2 бр., Дела по чл.410 и чл.417 ГПК – 401 бр., други дела – 67 бр.

Забелязва се леко увеличение на броя на образуваните дела за делба на съсобствени имоти спрямо предходните две календарни години.

За първи път се наблюдава спад в броя на делата образувани по заявления за издаване на заповеди за изпълнение на парични задължения по чл.410 и чл.417 ГПК, но този род дела продължава тенденцията да формира 2/3 от всички разглеждани граждански дела в съда, и логично това е свързано с влошената икономическа ситуация в региона и намалелия оборот на кредитиране – парично и стоково.

Поддържа се високият ръст на гражданските дела, образувани по предявени установителни искове по чл.422 ГПК.

През отчетния период от 1 до 31 декември 2020 г. в Съдебно-изпълнителната служба на РС Кубрат са били на производство общо 948 бр. изпълнителни дела за сумата 2 002 504 лева, от които висящи в началото на отчетния период 802 бр. изпълнителни дела за сумата 1 775 388 лв. и образувани през отчетната 2020 г. 146 бр. изпълнителни дела за сумата 227 116 лева.

От всичко за разглеждане през отчетната година 948 бр. изпълнителни дела, прекратени са: чрез реализиране на вземането – 60 изп. дела за сумата 51 668 лева, за сравнение през 2019 г. – 54 изп. дела за сумата от 33 534 лева; по подсъдност, давност, изпратени на друг съдебен изпълнител и др. причини – 175 бр. изп. дела за сумата 64 824 лв., за сравнение през 2019 г. – 234 изп. дела за сумата 138 801 лв.

През отчетния период в службата по вписвания са извършени 2571 вписвания с удостоверен материален интерес в размер на 27 864 533 лв., за сравнение през 2019 г. вписванията са 3019, а през 2018 г. – 3860 бр., т.е. продължава тенденцията вписванията да намаляват спрямо предходния отчетен период.

Председателите на Районен съд-Разград и Районен съд-Кубрат изказаха своите благодарности на магистратите и съдебните служители, които през изминалия отчетен период, със своето етично поведение към гражданите и чувството си на отговорност, работиха ефективно за повишаване на общественото доверие и авторитета на съда, като им пожелаха здраве и още по-успешна 2021 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе