Oтпадат таксите за подготвителните групи в селата, ще има намаление с 40% за Разград

С 23 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържал се” общинските съветници приеха докладната записка за изменение на Наредба №14 на Общински съвет-Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград. Това стана на сесията днес при повторно внасяне на докладната, след като на сесията през юни тя не бе одобрена от Общинския съвет. Заседанието бе едно от най-кратките в настоящия мандат – продължи по-малко от 2 часа.

Според предложението на заместник-кмета и изпълняващ функцията Кмет на Община Разград Добрин Добрев отпадат таксите за подготвителните трета и четвърта подготвителни групи в селата от общината, а в областния град се намаляват с 40%. Регламентира се и нова услуга, която дава възможност децата, които в края на месец май завършат четвърта група и получат Удостоверение за задължително предучилищно образование, с което са записани в първи клас, да ползват детската градина в периода 1.06.-14.09. срещу такса в размер на 65 лв. за първо дете в Разград и 55 лв. в селата, а за второ и следващо – съответно 55 и 45 лв. За разлика от предходната сесия, днес дискусията бе по-кратка, възникна въпрос относно изготвянето на анализа за формиране на таксата за новата услуга, на който заместник-кметът Добрин Добрев отговори, че съгласно нормативните изисквания, когато се прави такъв финансов анализ, се изчислява средногодишен разход, не може да се изчислява месечен.

YouTube

На заседанието си днес съветниците приеха и останалите три докладни записки, отхвърлени преди месец. Така най-голямото село в област Разград Дянково ще има временно изпълняващ длъжността кмет до частичните избори на 3 октомври, това е Али Джемилов Алиев. Съветниците приеха и актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2020 г. и отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от  Европейския съюз към 31.12.2020 г., както и докладната записка за извършени  корекции по бюджета на Община  Разград  през първото тримесечие на 2021 г.

Сред дискусионните докладни бяха тези за избор на представителство за участие в структури на областно ниво. Съветниците решиха на Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ – Разград“, което ще се проведе на 29 юли, Община Разград да бъде представлявана от председателя на комисията по управление на общинската собственост Иво Димитров, който бе упълномощен да гласува „за” по три от точките на общото събрание, свързани с освобождаването от отговорност на членове на Съвета на директорите от предходни периоди, а „въздържал се” – по останалите 10 точки, сред които има промяна в състава на Съвета на директорите и промяна в капитала на дружеството.

В извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав”ЕООД-Разград, представител на Община Разград няма да участва – решиха 15 от съветниците, 1 гласува „въздържал се”.  Точният текст, с който заместиха предложените за произнасяне решения, бе представен от председателя на Комисията по законност Калоян Монев: „Общински съвет-Разград констатира, че при действащата правна уредба Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав”ЕООД-Разград, не може да изпълнява функциите, за които е създадена.  Това обезсмисля нейното съществуване и участието на Община Разград в дейността на асоциацията, ето защо не определя представител на общината за извънредното Общо събрание.

Добра новина съобщи по време на обсъждането на една от докладните заместник-кметът Добрин Добрев. В четвъртък, 22 юли, той като изпълняващ функциите на Кмет на Община Разград е подписал договора с Управляващия орган по Оперативна програма „Региони в развитие” за  проекта  „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“ на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г. (ОПРР), Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Общата стойност на проекта, с който ще се въведат мерки за енергийна ефективност на три обекта от културната инфраструктура на Община Разград – Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, Музикална школа „Илия Бърнев“ и Етнографски музей, гр. Разград,  е 825 295,62 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е
572 079,56 лв., размерът на финансовият инструмент е 193 216,06 лв. и собствено
финансиране на бенефициента Община Разград в размер на 60 000,00 лв. В изискванията на процедурата за кандидатстване, подкрепата за проекти за културната инфраструктура се осъществява чрез комбинирано финансиране на безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР, затова с решението си днес общинските съветници приеха да се сключи Договор за кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, по силата на който Община Разград да поеме дългосрочен дълг за реализация на проектно предложение с общ индикативен размер до 193 217 лева.

На заседанието си съветниците приеха изменения и в още една наредба съобразно изменения в действащото законодателство – Наредба № 3 на Общински съвет Разград за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Разград в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества, както и за изпълнението на местни дейности и услуги чрез общински предприятия. Приеха и актуализиране на Списък на средищните детски градини и училища на територията на общината за учебната 2021/2022 г., те са общо 8: Основно училище
„Васил Левски“, гр. Разград; Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград; Основно училище
„Никола Йонков Вапцаров“, гр. Разград; Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград; Средно
училище „Христо Ботев“, гр. Разград; Основно училище „Кирил и Методий“, с. Киченица, Основно
училище „Д-р Петър Берон“, с. Осенец и Детска градина „Здравец“, с. Гецово, община Разград.

На юлската си сесия местните парламентаристи приеха и останалите две докладни: дадоха разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план /ПУП/ на имот в местността „Обзор”, както и дадоха разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на кабинети за извършване на медицинска дейност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе