21 читалища получават финансова подкрепа от Община Разград за представени от тях проекти

Снимка: Данче Бозаджиева

21 читалища получават финансова подкрепа от Община Разград в края на календарната година.

Подпомагането на разградските представители на най-старите културни институции в България е традиция за Община Разград. Процедурата осигурява равен достъп на читалищата от Община Разград до средствата, предвидени от местни приходи в общинския бюджет. Процесът по кандидатстване подпомага, активизира и мотивира читалищата в търсенето на допълнителни източници на финансиране, съдейства за разширяване и разнообразяване на читалищната дейност, модернизиране и организационно укрепване на читалищата.

YouTube

За настоящата 2021 г. средствата в общинския бюджет за подпомагане на читалищни проекти са в размер на 10 000 лева.

Със Заповед № 1203/12.08.2021 г. на Кмета на Община Разград бяха приети Правила за условията и реда за кандидатстване за финансова подкрепа на читалищната дейност в община Разград, които заедно с поканата и проектния фиш бяха публикувани на сайта на Община Разград.

В съответствие с изискванията на посочените правила, със Заповед № 1432/28.09.2021 г. Кметът на Община Разград назначи експертна комисия, която разгледа, оцени и класира получените проектни предложения и извърши разпределение на предвидените в бюджета средства.

В рамките на установения срок постъпиха 22 проектни предложения от читалища на територията на община Разград:

  • за закупуване на музикални инструменти – 1 проект;
  • за закупуване на озвучителна и осветителна техника – 3 проекта;
  • за закупуване на компютърна техника и периферни устройства –13  проекта / в т.ч. 1 проект за закупуване на мултимедия/;
  • за закупуване на носии или елементи за носии, сценично облекло и реквизит – 5 проекта;

Предвид динамичната пандемична обстановка, налаганите ограничителни мерки и трудностите в дейността на читалищата в последните две години при провеждането на събития, не са постъпили проекти за подпомагане организирането на чествания на годишнини,  празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др.

Комисията е одобрила и предложила за финансиране  21 проектни предложения. Със Заповед № 1630 от 03.11.2021 г. е определен размерът на финансовата подкрепа за всяко от читалищата. Тя е публикувана на интернет страницата на Община Разград – https://www.razgrad.bg/component/k2/zapoved-%E2%84%96-1630-ot-03-11-2021-g-rezultati-ot-protsedura-za-finansova-podkrepa-na-chitalishtnata-deynost-v-obshtina-razgrad-prez-2021-g.

Преобладаваща част от читалищата допълват и надграждат резултатите от предходните години. Чрез процедурата за финансова подкрепа на читалищната дейност в община Разград за периода 2018-2021 г. бяха модернизирани читалищата, подобрено техническото обезпечаване, обновен сценичния гардероб, подобрена материално- техническата база.

В изключително трудните две години на пандемия читалищата в Община Разград остават основни духовни средища, въпреки затворените си пространства и ограниченията. Те имат важен принос в културния ни живот и поддържат духа на общността. Чрез подкрепата на Община Разград те успяват да изпълняват своята най- важна мисия по опазване, съхраняване и популяризиране на българското културно-историческо наследство. Освен това процедурата формира у читалищните секретари  капацитет за осъществяване на проектна дейност и им дава по-добро самочувствие и увереност при кандидатстване с проекти и от други източници.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе