Отпускат еднократна финансова подкрепа за отопление

С Постановление на Министерски съвет № 368 от 04.11.2021г., обнародвано в Държавен вестник, бр. 93 от 09.11.2021г.  се одобряват допълнителни разходи за изплащане на еднократна финансова подкрепа за отопление на лица и семейства  от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличените цени на горивата и извънредната епидемична обстановка, за отоплителен сезон 2021г/2022г.

Еднократната финансова подкрепа е в размер на 300 лв. и ще се изплаща на:

YouTube

  • Лица и семействата, които са подали заявление –декларация за отпускане на целева помощ за отопление, и са получили заповед за отказ поради надвишаване на диференцирания доход за отопление със сума по-малка или равна на 30,00 лв.
  • Лица и семейства, подали заявление- декларация за отпускане на целева помощ за отопление, и са получили заповед за отказ поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ към 01.11.2021г.
  • Лица и семейства, подали заявление- декларация за отпускане на целева помощ за отопление, и са получили заповед за отказ поради надвишаване на диференцирания доход за отопление със сума по-малка или равна на 30,00 лв. и непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ към 01.11.2021г.
  • Лица които не са подали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 г. в периода от 01.07.2021 г. до 31.10.2021 г. и отговарят на условията от Наредбата за отопление и чийто средномесечен доход за 6 последователни месеца от 01.04.2021г. до 30.09.2021г. не е по-висок със сума, по-малка или равна на 30,00 лв. от диференцирания доход за отопление.

Заявлението се подава в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес до 23.11.2021 г. включително по един от следните начини:

  • лично, като към заявление-декларацията се прилага лична карта (за справка);
  • чрез лицензиран пощенски оператор, като заявление-декларацията следва да е в оригинал;
  • чрез електронна поща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

В заявлението-декларация се декларират доходите на семейството за периода от м. април 2021 г. до м. септември 2021 г.

Финансовата подкрепа за отопление ще бъде изплатена еднократното през м. декември 2021 г., поради което е препоръчително в заявлението-декларация да бъде посочена банкова сметка, по която да бъде преведена. За случаите на лица, които са заявили получаване на помощта в клон на Български пощи е важно да се отбележи, че ако не бъдат получени средствата през месец декември се връщат в бюджета и не могат да бъдат получени през следващата календарна година. Във връзка с това ако има трудно подвижни лица, или такива поставени под карантина, или поради друга невъзможност за получаване на средствата, е необходимо своевременно да упълномощят друго лице, като за целта при изплащане се представя нотариално заверено пълномощно.

Лицата, които вече са подали заявление-декларация и са получили заповед за отказ за отпускане на целева помощ за отопление, не е необходимо да подават ново заявление-декларация. Ако средномесечният им доход е надвишавал със сума под или равна на 30 лв., или ако отказът е постановен поради непълна 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“ и към 01.11.2021 г. продължават да са регистрирани, еднократната финансова подкрепа ще бъде предоставена служебно. Тя ще бъде изплатена съобразно посоченият от тях начин в заявлението-декларация за отпускане на целева помощ за отопление.

Към момента, за отоплителен сезон 2021г. – 2022г. за целева помощ за отопление по Наредбата за отопление в област Разград са подадени общо 9325 бр. заявления- декларации, отпуснатите помощи са 6646 бр., отказани заявления са 2676 бр. Голяма част от отказаните помощи са поради надвишаване на допустимия диференциран минимален доход за отопление, поради липса на регистрация в Бюрото по труда, поради наличие на недвижими имоти и неизчерпани възможности за самоиздръжка.

В сравнение с предходните години се наблюдава покачване броя на лицата и семействата получаващи целеви помощи за отопление.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе