22 докладни в дневния ред на Общински съвет – Разград на 23 ноември

Общо 22 докладни записки ще разгледат на заседанието си утре, 23 ноември, общинските съветници от Разград. Едно от предложенията е внесено по извънредния способ, то касае определяне на представител на Община Разград в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ “Св. Иван Рилски – Разград“ АД. То ще се проведе на 17 декември, на него ще бъдат обсъдени избор на регистриран одитор за 2021 г., както и одобрение на бизнес програма за 2021-2023 г. Община Разград е с дял от 4,36% в акционерното дружество.

Докладната записка, която първо ще разгледат местните парламентаристи, е свързана с изменение на Наредба №14 на Общински съвет – Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград. Предложението е да се отразят новите способи за плащане на таксите, които се въвеждат с цел улеснение на гражданите. На съветниците се предлага още да бъде прецизиран списъкът с категориите лица, освободени изцяло от заплащане на такса за битови отпадъци. При одобрение на предложението Общината ще плаща такса смет за имоти публична и частна собственост, с изключение на имоти или части от тях, които са предоставени за ползване, на концесия или са предоставени за управление. Общината ще е освободена от тази такса само за общинските поземлени имоти в ограничителните строителни линии, заети от улици, тротоари, озеленени площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение – паркове, градини, улично озеленяване, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи, както и поземлените имоти, заети от естествени, повърхностни водни обекти, държавна и общинска собственост. Сред предложенията е и общинските и държавни училища да плащат такса смет и за сградите, в които осъществяват учебен процес, а не както е към момента само за прилежащата земя към тях. Така освободени от такса смет остават само законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и БЧК. Предлага се и промяна в Наредбата, свързана с отпадане на ограничението за брой кучета, чиито собственици са освободени от заплащането на такса за притежаване на куче, съгласно разпоредбата на чл.175, ал.2 от ЗВМД от една страна и от друга с освобождаването от заплащане на таксата за кучета с  поставен микрочип за първата година от тяхната регистрация, съгласно чл.39 от Закона за защита на животните.

YouTube

В дневния ред на сесията на Общински съвет – Разград е и приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Разград за периода 2022 г.-2025 г., както и план за действие към Програмата.

В дневния ред на заседанието на местния парламент е и План-извлечение за ползване на дървесина за 2022 г. от ОП “Разградлес“ в горите, собственост на Община Разград. Предвиденото количество дървесина е в размер на 40 000 куб.м. лежаща маса, което да бъде предоставено за продажба по ценоразпис, чрез добив и продажба на добита дървесина от склад.

Две от докладните записки са свързани бюджета на Община Разград за 2021 г. – за изменение в разходната част и за извършените корекции през третото тримесечие на 2021 г.

По-голямата част от останалите докладни са свързани с разпореждане с общински имоти – отдаване под наем, продажба или учредяване на право на безвъзмездно ползване от неправителствени организации.

Внесена е и докладна записка с предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Разград заради предсрочно освобождаване на двама заседатели.

Заседанието на Общински съвет – Разград е насрочено за 13,30 ч. на 23 ноември, вторник, в залата на 11 етаж в Община Разград. Дневният ред, както и пълният текст на докладните, е публикуван на интернет страницата на Община Разград. Пак там, но и по КИС 13, ще бъде пряко излъчвано заседанието на местния парламент.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе