На последната сесия за годината разградският общински съвет одобри над 10 докладни

На последното си за годината заседание съветниците от Общински съвет-Разград обсъдиха и одобриха общо 11 докладни записки.

Част от заседанието бе представяне на видеоклипа за изпълнението на инвестиционната програма на Община Разград за 2021 г., който може да бъде видян на Фейсбук страницата на Община Разград – Facebook.

YouTube

Сред обсъдените докладни записки бяха: одобрение на доклад за последваща оценка за изпълнението на последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Разград за периода 2014-2020 г.; приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник, което е по препоръка от одитен доклад за дейността на общината в периода 2018-2019 г.; одобрено бе и предложение за предоставяне безвъзмездно за управление за една година на имот публична общинска собственост на Министерството на правосъдието за нуждите на РС“Изпълнение на наказанията“-Разград и ОЗ“Охрана“-Разград. Във връзка с поканата за участие на Община Разград на 30 декември в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ съветниците взеха решение да ги представлява Кметът Денчо Бояджиев, а ако е възпрепятстван – председателят на Постоянната комисия по управление на общинската собственост и стопанство Иво Димитров. С решението си обаче съветниците възложиха на своя представител да се яви на заседанието, но да не се регистрира, а в началото на заседанието да изрази аргументите на Община Разград относно дейността на Асоциацията. Съветниците одобриха и докладна за учредяване право на строеж за изграждане на подземен етаж за реконструкция на сграда в жк „Орел“ и преустройството й във ветеринарна клиника. Общинският съвет прие и докладна за отдаване под наем на свободни пасища от общинския поземлен фонд чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване на собственици на пасищни селскостопански животни в землищата на селата Дянково и Киченица.

На сесията бе взето единодушно с 25 гласа „за“ решение, свързано със следващата стъпка от процедурата по изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди на „Биовет“. Докладната бе за разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план на поземлен имот с площ 403 928 кв.м. Обявеното намерение от „Биовет“ е фотоволтаичната централа да се използва за задоволяване на нуждите на новоизграждащите се заводи – разширение на инсталация за производство на междинни продукти и инсталации за производство на имуногенни фармацевтични продукти.

Съветниците утвърдиха предложеното от конкурсна комисия класиране от конкурса за управител на ДКЦ-1. Кандидатът е бил един – настоящият управител д-р Николай Денев. Представянето му пред комисията е оценено с Отличен 5,56 и с решението на съветниците той бе определен за управител на поликлиниката за още 3 години.

Най-оживена бе дискусията на днешната сесия при обсъждане на план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и населените места на Община Разград и определяне на такса за битови отпадъци.

То бе предшествано от извънредна докладна по темата, внесена от общинския съветник Пейчо Георгиев, с която се предлагаше в срок до 30 март Кметът да предложи на Общинския съвет система за дигитализация на сметосъбирането и сметоизвозването, а до 30 юни да се разработи нова методика за определяне на такса смет, основана на принципа „замърсителят плаща“. Съветниците отложиха обсъждането на тази докладна за следваща сесия, след като тя бъде обсъдена и прецизирана и на заседанията на постоянните комисии.

В анализа относно разходите за третиране на битовите отпадъци общинската управа обяснява, че при запазване на действащите размери такси „Битови отпадъци“ ще се запази тенденцията от последните години за натрупване на неразплатени средства към изпълнителите и дължимите отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, а с това увеличаване на дефицита в дейност „Чистота“ и опасност от нарушаване на съществуващата организация по поддържане чистотата на населените места в община Разград. В аргументацията в докладната се уточнява още, че в края на 2021 година се очертава недостигът да достигне до стойност в размер около 1 700 000 лв., което представлява
неразплатени разходи и невнесени отчисления и следва да се добави към разходната част на Бюджет 2022 г. на Община Разград. При разходи по план сметките на дейност „Чистота“ за 2022 г. от 6 109 746 лв. като се добавим очертаващият се недостиг в бюджета за следващата година следва да се предвиди общ разход за дейността в размер на 7 809 746 лв. Затова се предлагат нови размери на такса смет, различни за различните населени места, като по време на дискусията стана ясно, че увеличението е между 20 и 70 лв. годишно или между 1,20 лв. и 5 лв. месечно.

Предложението за нови размери на такса смет е аргументирано и с многократно увеличилите се през последните години разходи за дейностите в сферата на третирането на отпадъците, натрупаните неразплатени задължения и очертаващ се недостиг в общинския бюджет при запазване на настоящите стойности, които не са променяни от 29.12.2014 г. В този период един от основните компоненти от разходите за план сметките – дейността за обезвреждане на битови отпадъци, от които значителен дял представляват нормативно дължимите отчисления, определени по реда на Закона за управление на отпадъците, е увеличен нормативно повече от 3 пъти. Делът на този компонент достига до около 54% от план-сметките, а докато през 2015 г., когато за пръв път се взема решение за действащите и сега такси смет, отчисленията са 31,86 лв. на тон, през 2022 г. вече ще са 98,86 лв. на тон, тоест три пъти по-високи. Няколкократно е увеличението и при други компоненти като цените на горивата и минималната работна заплата, която през 2014 г. бе 340 лв., а към момента е 650 лв.

Предложенията са различни за различните населени места и са относими и към разходите, които се извършват за сметосъбирането в съответното селище. Така в областния град Разград се предлага такса смет за жилищни имоти за 2022 г. да стане 5 промила върху данъчната оценка на имота; в Балкански – 15,95; Благоево – 19; Гецово – 20; Дряновец – 16,66; Дянково – 15,74; Киченица – 18,03; Липник – 20; Мортагоново – 15; Недоклан – 20; Осенец – 10,71; Островче – 19,54; Побит камък – 8,57; Просторно – 20; Пороище – 19,99; Радинград – 20; Раковски – 20; Стражец – 20; Топчии – 20; Ушинци – 18,04; Черковна – 20; Ясеновец – 25.

За нежилищните имоти такса смет остава непроменена в размер на 6,50 промила.
След дълги дискусии, в които прозвучаха обвинения в популизъм и призиви за отговорност при вземането на такива важни решения, докладната бе приета с 18 гласа „за“, 10 „против“ и 1 “въздържал се“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе