България има проект за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

Правителството одобри проект на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет.

Страната ни ще разполага с финансови средства по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г., изготвен съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013.

YouTube

Средствата ще бъдат насочени към подпомагане чрез предоставяне на директни плащания и подпомагане на инвестиционни производствени и непроизводствени дейности в сектор „Земеделие”, сектор „Животновъдство“, сектор „Плодове и зеленчуци“, Лозаро-винарски сектор, сектор „Пчеларство“, сектор „Гори“, както и за подпомагане на преработватели на първична земеделска продукция, на общини и дейности в неселскостопанския сектор в селските райони. Прилагането на Стратегическия план ще стартира през 2023 г. Създадена е и възможност да се подпомогнат селските райони при провеждането на необходимите структурни промени в изпълнение на Европейския зелен пакт. Именно те ще имат жизненоважна роля за прехода към екологична устойчивост, а финансирането ще им позволи да постигнат амбициозните цели за климата и околната среда на новите стратегии.

С решението се гарантира балансирано и ефективно насочване на финансовият ресурс по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в съответствие със заложените стратегически цели и приоритети на национално и европейско ниво.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе