13 докладни записки разгледаха и приеха общинските съветници в Разград

13 докладни записки разгледаха и приеха общинските съветници на заседанието си днес.

Сесията на Общинския съвет обаче започна с полагане на клетва от нов кмет на населено място. Председателят на ОИК-Разград Ралица Костова-Цветанова представи решенията на комисията след първия и втория тур на частичните избори за едно от най-големите села в Община Разград – Ясеновец. За кмет на селото с решение на ОИК-Разград е обявен Рейхан Хюсеин от „Демократична България“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение). На балотажа той получи подкрепа от 684 свои съселяни срещу 601 гласа за Ахмед Ахмедов от ГЕРБ. Рейхан Хюсеин положи клетва пред местния парламент, след което получи подарък от групата съветници от „Демократична България“, свързан с прозвището, с което е известен в Ясеновец – Рейгъна. Подаръкът е биографията на 40-ия американски президент Роналд Рейгън „В името на свободата“, книгата е от поредицата на издателство „Сиела“ „Власт и отговорност”, авторът е Джейкъб Уайсбърг. Връчи му я заместник-председателят на групата Иво Димитров.

YouTube

С различен брой гласове бяха утвърдени 13-те докладни, като най-голяма бе подкрепата за последното предложение в дневния ред – 28 гласа. Представи го заместник-кметът Добрин Добрев. Докладната е свързана с провеждането на 8 април на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД. Две са точките от дневния ред – за присъединяване на общините Исперих и Самуил към Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД, след отпадането на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-и канализация“ООД-Исперих. Решенията за излизане на двете общини от по-малката асоциация на територията на Лудогорието все още не са взети от Общинските съвети в Исперих и Самуил – съобщи в отговор на въпрос на съветниците Областният управител д-р Деян Димитров, който бе гост на заседанието на  местния парламент. Заседанията в Исперих и Самуил са насрочени за края на месеца-началото на следващия. Г-н Димитров увери, че ще присъства и на двете сесии.

По предложение на общинския съветник от БСП Елка Неделчева бе решено представителят на Община Разград да гласува със „за“ и по двете точки от дневния ред. Решено бе още, че при невъзможност Кметът Денчо Бояджиев да присъства на заседанието, Община Разград да бъде представлявана от председателя на комисията по управление на общинската собственост и стопанство Иво Димитров. Преди представянето на докладната председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев я нарече „изстрадана докладна“ с оглед дългогодишните опити да се случи консолидацията на ВиК-секторът в Разградска област, като по този начин се осигури ефективност и възможност кандидатстване за безвъзмездно финансиране за устойчиво поддържане на ВиК-системите и съоръженията. Гласували „против“ и „въздържал се“ по тази докладна нямаше.

На сесията бе приета и Наредба за изменение на Наредба № 17  на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, като наемните плащания са актуализирани с отчетената от Националния статистически институт годишна инфлация за 2021 г. от 7,8%.

Съветниците одобриха годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Разград за периода 2021 – 2027 г. за 2021 г. Отчетът в 74 страници представя с факти какви дейности са реализирани през миналата година в различните сфери на обществения живот в изпълнение на ПИРО 2021-2027 г. „Видно е всичко, особено в областта на инфраструктурата“ – бяха част от коментарите на общински съветници по време на краткото обсъждане на докладната.

Одобрение получи и Отчетът за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Разград за 2021 година, в който са описани подробно мерките по отношение на управление на отпадъците, на подобряване качеството на атмосферния въздух и водите, както и по отношение на шума и биоразнообразието.

С решение на местния парламент бяха извършени  корекции  по  бюджета  на  Община  Разград  през четвъртото тримесечие на 2021 г. От докладната става ясно, че през четвъртото тримесечие на 2021 г. са получени 17 бр. дарения в размер на 60 804 лв., които се разходват според волята на дарителите. Извършени са 2 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 37 950 лв. Издадени са 38 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят по системата на делегираните бюджети и 79 бр. заповеди на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегираните бюджети. Според приложена в докладната записка справка за извършените корекции през цялата 2021 г. увеличението на бюджета за миналата година от 1 януари до 31 декември е в размер на 8 825 238 лв. Първоначалният обем на бюджета е бил 63 669 396 лв., а уточненият обем в края на годината е 72 494 634 лв.

Съветниците приеха и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград за 2022 г.; актуализираха състава на Общински съвет по наркотични вещества – Разград; приеха отчета за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център към него за 2021 г. и Плана за работата на ОБСНВ и ПИЦ за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества за 2022 г.

Взети бяха и решения за: продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена  сграда в него; продължаване срока на настаняване и наемното правоотношение с наематели на жилищни имоти – частна общинска собственост; учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот в горска територия – частна общинска собственост, в землището на с. Дряновец, община Разград; разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за имот в село Осенец.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе