Публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Разград за 2022 г. е в четвъртък, 24 март

Снимка: Данче Бозаджиева

В четвъртък, 24 март, ще се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет за 2022 г. На него Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев кани всички граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на държавни и обществени организации и заинтересовани физически и юридически лица. Публичното обсъждане се провежда на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания. Началният час е 17,30 ч., а мястото, където всички желаещи могат да чуят основните приоритети на общинското ръководство за бюджетната рамка за 2022 г., както и да направят своите предложения за бюджета, е кафе „Зайо Байо“ на ОП “Ученическо столово хранене и почивно дело“. Становища могат да се изпратят и по електронен път на e-mail: [email protected], както и да се депозират в писмена форма в деловодството на Община Разград.

Общият обем на проекта за бюджет за 2022 г. е в размер на 70 511 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 44 404 х.лв. и 26 107 х.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.

YouTube

Основен акцент в проектобюджета е увеличението на средствата, заделени на инвестиционно и градоустройствено планиране и проектиране, както и увеличение на средствата за текущи ремонти и капиталови разходи в селата на Община Разград.

Проектът за капиталовата програма на Община Разград е в размер на 3 983 хил. лв., част от нея са: основен ремонт на ул. „Юмрукчал“ – от ул. „Жеравна“ до ул. „Ивайло“; основен ремонт на ул. „Любен Каравелов“ – на изхода за Исперих; основен ремонт на пешеходен надлез над река Бели Лом до ПГИ “Робер Шуман“; конструктивно укрепване на основи, подпорни стени и вертикална планировка на сградата на Музикалния дом; строително-монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки и вътрешен ремонт на спортна зала „Абритус“ и други. Сред по-големите обекти за текущ ремонт пък са: ремонти на детски градини по селата; ремонт на спортна площадка в ОУ “Никола Икономов“ и изграждане на спортна площадка в ОУ “Ив. С. Тургенев“; ремонт на улицата пред ПГХТБТ “Мария Кюри“; ремонт на уличното осветление по ул. „Добруджа“ и „Княз Борис“; текущи ремонти на междублокови пространства в жк „Орел“ за 150 000 лв.; ремонти на тротоари по улиците: „Антим I“, „Раковска“, „Иван Вазов“, „Странджа“, „Априлско въстание“, „Перистър“, „Вардар“ – 220 хил. лв.; инженеринг за ремонт/рехабилитация на алея с трайна настилка за пешеходци, велосипедисти и хора с увредена мобилност Разград-Пчелина; ремонт на паркинга пред БТК и други.

Информационен материал за представяне на бюджета за 2022 г. е публикуван на сайта на Община Разград в раздел „Финансови дейности“ : https://www.razgrad.bg/images/images/finansi/2022/proektobudjet-2022.pdf

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе