До края на май МИГ Завет – Кубрат приема проекти за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Местна инициативна група Завет – Кубрат обяви прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Допустими кандидати са:

YouTube

1. Земеделски производители или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или ЮЛ по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите;

2. Кандидатите трябва да имат седалище или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на общините Завет или Кубрат.

Сред допустимите за подкрепа дейности са:

1. Развитие на туризъм – изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, свързани с настаняване, хранене, активен отдих и развлечения;

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на ЕС.

3. Развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги (само извън публичните), счетоводни и други, свързани с бизнеса услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Период на прием: от 28 март 2022 г. до 17.30 часа на 31 май 2022 г.

Бюджет на приема: 604 171,14 лева.

Интензитетът на подпомагане е до 75% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 100 000 евро.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 19 558 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 391 160 лева.

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе