На 30 юни е редовното заседание на Общински съвет – Кубрат

Общински съвет – Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 30 юни 2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кубрат, при следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. на “Кубратска гора” ЕООД, гр. Кубрат.
2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. на “МБАЛ – Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат.
3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. на ВиК “Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат.
4. Удължаване срока на договора за търговско управление на управителя на ВиК „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат.
5. Продажба на седем незастроени урегулирани поземлени имоти в село Горичево чрез публичен търг с явно наддаване.
6. Продажба на движими вещи (МПС), собственост на „Кубратска гора“ ЕООД чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
7. Отдаване под наем на незастроени имоти в урбанизираните територии на Община Кубрат за земеделско ползване.
8. Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в имот от Общински горски фонд с идентификатор 40422.294.939 и 40422.294.222 в землището на гр. Кубрат.
9. Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Кубрат”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + – Компонент 2.
10. Актуализиране списъкът на средищни училища на територията на Община Кубрат.
11. Даване на съгласие за сключване на споразумение за побратимяване на община Кубрат с община Чукурова, област Адана от Република Турция.

YouTube

Заседанията на Постоянните комисии към Общинския съвет ще се проведат в Заседателната зала на Община Кубрат на 28 май 2022 година с начален час от 13.30 часа.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе