До 30 септември МИГ Завет – Кубрат приема проекти по мярка 7.2 с финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

Местна инициативна група Завет–Кубрат обяви прием на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Кандидатите за подкрепа могат да бъдат:

YouTube

  • Община Завет или Община Кубрат;
  • Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот;
  • Читалища – за дейности, свързани с културния живот;
  • Кандидатите трябва да имат седалище на територията на общините Завет или Кубрат.

Сред допустимите дейности са:

  • изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
  • изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална и образователна инфраструктура,  общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, спортни обекти и такива, свързани с културния живот.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) е 804 377,98 лева.

Периодът за прием е от 18 юли до 17:30 часа на 30 септември 2022 г.

Интензитет на подпомагане: до 100%.

Минимален размер на заявената БФП: 19 558 лева.      

Максимален размер на заявената БФП: 391 16 лева.

При наличие на остатъчен финансов ресурс след обявения прием, ще бъде обявен следващ.

Проектните предложения се подават изцяло електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе