Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа на работодателите, които изпитват недостиг от кадри или желаят да обучат такива

И тази година Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа на работодателите, които изпитват недостиг от кадри и желаят да осигурят обучение и работа на безработни лица за позиции, изискващи определена професионална квалификация.

Една от формите, за които работодателите могат да ползват финансови средства, е за вече придобилата популярност „дуална система на обучение”, осъществявана по реда на чл. 46а от Закона за насърчаване на заетостта.

YouTube

Агенцията по заетостта стимулира тази форма за паралелно теоретично и практическо обучение, осъществявано в реална работна среда под ръководството на наставник. То се осъществява от обучаваща институция от системата на професионалното образование и обучение.

За наетите на работно място за дуално обучение от държавния бюджет се предоставят ежемесечно средства за трудово възнаграждение за всяко наето безработно лице и неговия наставник. Средствата се предоставят за времето на обучението, но за не повече от 18 месеца. Освен това в пълен размер и за всяко лице се поемат разходите за провеждане на обучение по професията, необходима за конкретното работно място.

През предходната 2022 г. от тази преференция са се възползвали 38 работодатели, които са наели общо 200 безработни лица на работни места за дуално обучение, като 192 от тях продължават участието си и днес.

Втората възможност за осигуряване на необходимите квалифицирани кадри е по заявка на работодателите за професионално обучение, което кандидатите предварително да преминат преди назначаването на работа. Обучението на безработните лица се финансира 100% от държавния бюджет, като курсистите ежедневно получават стипендия и средства за транспорт, в случай че местоживеенето им е в друго населено място.

Друга форма на подкрепа от Агенцията по заетостта е чрез стимулиране на работодателите – микро-, малки или средни предприятия. Те имат възможност да организират обучение на заетите при тях работници и служители за придобиване или надграждане на индивидуалните им ключови компетентности. За тях държавата предоставя половината от необходимите за обученията средства.

Със съдействието на Агенция по заетостта през предходната година 812 заети лица придобиха нови компетентности, а 52-ма безработни преминаха професионално обучение с цел започване на работа по придобитата специалност.

И при трите форми на подкрепа работодателят сам избира обучаваща организация и заедно с нея формират учебния график, извършват подбор на участниците и определят най-подходящата обучителна програма за придобиване на нова професионална квалификация или ключови компетентности.

Средствата, които се предоставят на работодателите, обучаващата организация и безработното лице през първото тримесечие на 2023 г. са в размер, определен в Националния план за действие по заетостта за 2022 г. съгласно чл. 9, ал.2 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Повече и детайлна информация за финансовата подкрепа от държавата за осигуряване на квалифициран персонал работодателите могат да получат от всяка дирекция „Бюро по труда“ в страната.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе