Приеха Национална програма за подобряване на условията на труд за всеки работещ и работно място

Правителството прие Национална програма за безопасност и здраве при работа за периода 2022-2024 година. Документът предвижда мерки за подобряване на…

В област Разград установиха 33 случая на недеклариран труд и нарушаване правата на работното място

Един от основните приоритети за КНСБ е борбата със сивата икономика, която по данни на НАП, нанася вреди в размер…