Проведе се заседание на Областния съвет за развитие

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен откри и ръководи заседание на Областния съвет за развитие на област Разград днес.

На него бе актуализиран съставът на съвета като на мястото на бившия кмет на община Лозница Айхан Хашимов бе утвърден новоизбраният кмет Севгин Шукри.
Единодушно бе приет и правилник за устройството и дейността на Областния съвет.

YouTube

Участниците в заседанието – общински кметове, заместник-кметове, общински съветници и представители на синдикални и работодателски организации – с интерес изслушаха презентацията на архитект Белин Моллов от „Институт за управление на програми и проекти“ООД и Петя Донова – управител на „Институт за управление на програми и проекти“ООД. Бившият заместник-министър на регионалното развитие арх. Моллов е ръководител на екипа, изготвил Актуализирания документ за изпълнение на Стратегията за развитие на област Разград за периода 2018-2020. Подобни документи са изготвят по средата на програмните периоди, анализират изпълнението на областните стратегии и включват предложения за изпълнението им до края на периода.

Стратегията за развитие на област Разград включва пет приоритета. Изпълнението на приоритет 1 „Постигане на устойчив и приобщаващ растеж на икономиката чрез инвестиции в нови технологии и иновации на базата на икономиката на знанието“ – е на 34%, реалистичната прогноза за изпълнението му в края на 2020 г. е 210%. Арх. Моллов изтъкна позитивната тенденция за развитие на местния бизнес, което по думите му рядко се среща в други региони.

Изпълнението на Областната стратегия по приоритет 2 „Устойчиво развитие на високоефективен и конкурентноспособен аграрен сектор“ е 7% с прогноза да стигне 63%; на приоритет 3 „Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и на жизнената среда, подобряване на околната среда“ – 43%, на приоритет 4 „Подкрепа на човешкия капитал, социално приобщаване, повишаване на жизнения стандарт“ – 15% с тенденция 152%, на приоритет 5 „Укрепване на институционалния капацитет за провеждане на ефективна регионална политика“ – 1% с прогноза 73%.

Според Актуализирания документ през 2015 г. брутният вътрешен продукт на човек от област Разград е достигнал 7778 лв. при изходни данни за 2011 г. 5549 лв. и целева стойност за 2020 г. 7500 лв. Данните за безработицата за трите години 2011, 2015, 2020 съответно са: 20,3%; 15%; 15%; за коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече навършени години – 51,1%; 65,6%; 55%; на общ доход средно на лице от домакинство в лева – 2853 лв.; 4164 лв.; 3500 лв. Сред рамковите индикатори за наблюдение е и делът на висшистите на 30-34 г., той е бил 17,9%, сега е 18,7%, трябва да стане 25%. Бюджетът за изпълнение на приоритетите е планиран в размер на 995 028 лева, постигнат е бюджет 362 396 лв. Основен източник на финансиране са фондовете на ЕС, следвани от частни фондове и фирми, централния бюджет и общинските бюджети.

Според Актуализирания документ в област Разград до средата на програмния период са реализирани общо 197 европроекта, най-много – 106 – са по Програмата за развитие на селските райони, 45 са по ОП“Развитие на човешките ресурси“, 12 – по ОП“Храни“, 11 – по ОП“Регионално развитие“/“Региони в растеж“, 10 – по ОП“Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“/“Иновации и конкурентоспособност“, 9 – по ОП“Административен капацитет“/“Добро управление“.

Актуализираният документ бе одобрен с единодушие от членовете на Областния съвет за развитие на област Разград.
В точка „Разни“ Областният управител Гюнай Хюсмен предостави на участниците в заседанието информация за разкриването на нова специалност във Филиал Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев“, която дава възможност на младите хора от региона да се обучават в Разград редовно на модулен принцип – 3 дни седмично – петък вечер, събота и неделя. Специалността е „Европеистика и глобалистика“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе