Кампанията за прием на документи за отпускане на помощи за отопление продължава до 31 октомври 2018

Кампанията за прием на документи за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2018/2019 г. продължава до 31 октомври 2018 г.

Заявленията – декларации се приемат в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

YouTube

През 2018г. има промяна в начина на изплащане на целевата помощ, като тя се предоставя на правоимащите лица в пари за целия период, а не на два транша както беше досега.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечни доходи за предходните шест месеца са по-ниски или равни на диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на условията, посочени в чл.10 и чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2018 г. до 31 март 2019 г. Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика. За отоплителен сезон 2018/2019г., месечният размер на целевата помощ е 74,83 лв. За петте месеца на отоплителния сезон сумата е 374,15 лв.

В заявленията задължително се заявява видът на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ, като при отопление с електроенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.

До момента, месец преди края на отоплителния сезон в Дирекциите „Социално подпомагане“ в област Разград са приети общо 6408 брой заявления-декларации за целева помощ за отопление, отпуснатите помощи са 4779 бр., а заповедите за отказани помощи са 939 бр. По общини броя на отпуснатите помощи са както следва:
Община Разград – приети заявления -декларации 1300, отпуснати помощи 1020 бр.;
Община Исперих – приети заявления -декларации 1222, отпуснати помощи 710 бр.;
Община Кубрат – приети заявления -декларации 1293, отпуснати помощи 1030 бр.;
Община Завет – приети заявления -декларации 808, отпуснати помощи 618 бр.;
Община Лозница – приети заявления -декларации 689, отпуснати помощи 588 бр.;
Община Самуил – приети заявления -декларации 711, отпуснати помощи 524 бр.;
Община Цар Калоян – приети заявления -декларации 385, отпуснати помощи 289 бр.;

Все още има голям брой заявления –декларации, които са в процес на обработка – 690 бр. До края на месец октомври се очаква да бъдат приети и обработени още заявления. Към момента данните сочат, че броя на получилите помощи за отопление ще бъде близък до броя на лицата получили подпомагане през миналия отоплителен сезон.

За миналия отоплителен сезон 2017-2018г. в област Разград подпомогнати с целева помощ за отопление са били 7596 лица и семейства.

Като цяло, в сравнение с предходните години се наблюдава леко увеличаване броя на целевите помощи за отопление.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе