Правителството одобри изплащането на обезщетения след споразумения по жалби пред ЕСПЧ

Българското правителство сключи приятелско споразумение с г-жа Атанаска Павлова, на основание чл. 39 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, като прие да заплати на жалбоподателката предложената от Съда сума от 5000 евро за претърпени имуществени и неимуществени вреди и направени разходи и разноски и с това да сложи край на делото. Разглежданото пред ЕСПЧ дело касае повдигнати оплаквания за нарушение на правото на свобода на изразяване на мнението по чл. 10 от Конвенцията.
Съгласно друго правителствено решение е одобрено изплащането съответно на 1 610 евро и 4 350 евро обезщетения след споразумения по жалби пред ЕСПЧ. Делата касаят повдигнати оплаквания за нарушение на правото на собственост по чл. 1 от Протокол 1 на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа, както и по чл. 13 от Конвенцията за липса на вътрешноправни средства за защита. Националните административни съдилища са отказали да възстановят разноските за изплатени адвокатски хонорари на дружествата-жалбоподатели, направени в производствата по оспорване на незаконосъобразните административни актове.

Към момента, въпросът, който повдигат настоящите жалби, вече е уреден с приемането на Тълкувателно решение № 1 от 15.03.217 г. на ВАС. След постановяване на тълкувателното решение, националните съдилища започнаха системно да присъждат имуществени вреди, предявени по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ във връзка с платени адвокатски възнаграждения в производствата, в които административните актова са били обявени за незаконосъобразни.

YouTube

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по подобни случаи, българското правителство сключи приятелски споразумения с дружествата-жалбоподатели, на основание чл. 39 от Конвенцията, като прие да заплати предложените от Съда суми за претърпени имуществени и неимуществени вреди и направени разходи и разноски и с това да сложи край на делата.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе