Проведе се заседание на Комисията по заетост

Областният управител Гюнай Хюсмен откри заседанието на Комисията по заетост

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет на развитие на Област Разград. Той приветства участниците в заседанието и им пожела ползотворна работа, след което заместник областният управител Евгени Драганов ръководи работната част на дискусията.

YouTube

Членовете на комисията – представители на общинските администрации, работодателски и профсъюзни организации, държавни структури – одобриха подбора на комисията, изготвила проект за Регионална програма за заетост на област Разград за 2019 г. Тя предвижда разкриване на 85 работни места в областта в периода 1 юни – 30 ноември, от тях 44 на пълен работен ден и 41 на непълен работен ден. Те са разпределени, както следва:

Областна администрация Разград – 6 работни места/пълен работен ден;
Община Завет – 11 работни места/непълен работен ден;

Община Исперих – 16 работни места/непълен работен ден;

Община Кубрат – 8 работни места/пълен работен ден и 4 работни места/непълен работен ден;

Община Лозница – 10 работни места/непълен работен ден;

Община Разград – 14 работни места/пълен работен ден;

Община Самуил – 10 работни места/пълен работен ден;

Община Цар Калоян – 6 работни места/пълен работен ден.

До 3 май проектът за Регионална програма трябва да бъде изпратен в МТСП, а след одобрение започва неговата реализация. Исканите за това средства от държавния бюджет са 324 853,00 лв., а общинските администрации трябва да предвидят още 1400,00 лева.

Планираните дейности са: работник поддръжка, работник озеленяване, работник поддръжка на пътища, общ работник, помощник кухня, отговорник спомагателни дейности, портиер, и дейности по:

– хигиенизиране и поддържане на реда в и около обществени и административни сгради и публично посещавани обекти;

– поддържане на паркове, зелени и тревни площи – озеленяване, поливане, косене, кастрене на храсти и др.;

– комунално-битово обслужване – текущо почистване и хигиенизиране на сгради, улици, тротоари, площади, събиране на отпадъци;

– строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд, почистване на прилежащите терени;

– извършване на обща работа при изпълнение на ремонтни работи и поддържането на общинските и държавни сгради;

– опазване на сградите и терените държавна и общинска собственост на територията на област Разград;
– поддържане и почистване на канавки, бордюри от затревяване, отпадъци, наноси и др.;

– подпомагане дейността по приготвяне на храна в социалните патронажи към общините;

– подпомагане на различни дейности в процес на работа на администрацията.

На заседанието бе обсъдена и съгласувана обобщена информация за резултатите от първото за 2019 г. анкетно проучване на работодателите от област Разград за потребностите им от работна сила, внесена от работна група, сформирана със Заповед № ОКД-07-001/20.09.2019 г. на Областния управител на област Разград.
За участие в изследването е определена случайна извадка от 45 работодатели за област Разград, от които по-късно 10 са заменени поради обективни причини (закрити предприятия, невъзможност за попълване на анкетата, неактуални данни за контакт) или отказ за попълване на анкетата. На въпрос „Кои от посочените знания и умения считате, че е най-необходимо и важно да притежава персоналът във Вашата фирма/организация?“ – за 88,3% от работодателите от областта това са “Умения за самоконтрол и дисциплина”, а за 77,5% “ Умения за работа под напрежение”. “Знания и умения за въвеждане на нови технологии и/или оборудване и/или нов продукт и/или нова услуга в компанията/организацията” са най-важни за 54,1% от фирмите, а за 43,7% от тях – “Практически знания и умения за прилагане на нормативната уредба в областта на здравословните и безопасни условия на труда”. Най-малък е делът на работодателите посочили „Знания и умения за работа с клиенти чрез осъществяване на промотиране, продажби, търговски умения за водене на преговори“ – 37,9%. На въпрос „В следващите 6 месеца ще търсите ли нов персонал?“ над повече от половината анкетирани – 71,1% – отговарят, че няма да наемат нов персонал, а тези, които имат намерение да наемат нов персонал, са 26,5%. Само 2,3% от отговорилите предвиждат да освобождаване на персонал.
На въпрос „Считате ли, че след 3-5 години ще имате потребност от специалисти със средно образование?“ отговорилите предвиждат търсене на общо 4320 специалисти със средно образование, като най-търсени ще са специалистите в следните професионални направления: Растениевъдство и животновъдство – 928, Търговия на едро и дребно и Производствени технологии /текстил, облекло, обувки и кожи/ – с по 515, следвани от Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства – 222, Здравни грижи – 206, Строителство – 178, Секретарски и административни офис дейности и Компютърни науки – с по 162, Маркетинг и реклама, Химични продукти и технологии, Производствени технологии /дървесина, хартия, пластмаси и стъкло/ – с по 103. Сравнително най-ниско търсени ще бъдат специалисти в направления: Електротехника и енергетика, Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, Социална работа и консултиране, Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, Сигурност – с по 59. Търсените от работодателите в дългосрочен план „Други“ специалисти със средно образование (такива, които не са посочени в анкетния формуляр) са 722.
Членовете на комисията стигнаха до следните изводи въз основа на резултатите от анкетата: Областната икономика е достигнала оптимални нива на заетостта и стремежът на работодателите в бъдеще е да запазят числеността на наетите работници и служители, като очакванията за разкриване на работни места ще бъдат от 26,5% от тях.

Икономическите субекти от област Разград ше имат по-големи потребности от специалисти със средно образование, отколкото с висше. Конкретните потребности отговарят на профила на областната икономика. Съществуващите професионални гимназии в региона имат потенциала да обучават кадри с търсените специалности. В същото време трудно ще се постигне адекватно в количествено отношение предлагане на необходимия брой специалисти, поради множество причини, сред които е влошаващата се демографска картина и ниската мотивация на учащите се в прогимназиален етап да продължат образованието си в професионалните гимназии.

Членовете на комисията излязоха и със следните предложения въз основа на резултатите от анкетата:

Резултатите от настоящото анкетно проучване могат да се използват от системата на средното и висше образование за планиране на специалности, както и от обучаващите организации за планиране на подходящи форми на обучение.

Предвижданията на работодателите за потребностите им от работна сила са добра основа за професионално ориентиране на учащи.

За компенсиране на недостига на квалифицирана работна сила на областния пазар на труда се предлага да се отчетат следните потребности от обучения по професии, за които се срещат затруднения в намирането на работна сила и за които упражняването им без квалификация би било невъзможно: строител, механизатор на горска техника, продавач-консултант; работник в стъкларско производство, техник на електронна техника, химик-технолог, електромонтьор, сервитьор-барман.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе