Община Разград стартира нов социален проект за патронажна грижа

Снимка: Данче Бозаджиева

Община Разград подписа нов договор за финансиране изпълнението на проект „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр.Разград“.

Общият размер на безвъзмездната помощ е 337 969 лева , като средствата ще бъдат осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” .

YouTube

Основната цел на проекта е постигане на по-добро качество на живот, независимост и социално включване на възрастните хора и лица с увреждания, подобрен достъпът до мобилни, интегрирани здравно-социални услуги, посредством осигурена комплексна грижа, чрез създаване на звено за патронажни грижи в Домашен социален патронаж.

Двеста лица от гр. Разград и общината ще получават здравно-социални услуги, консултиране и психологическа подкрепа. Допустими целеви групи са: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и лица с увреждания и техните семейства.
Срокът за изпълнение на одобрения проект е 15 месеца, като дейността стартира от месец юли 2019 година. Продължителността на предоставяне на здравно-социалните услуги на потребителите ще бъде 12 месеца. Първите 3 месеца от срока на договора са за подготовка изпълнението на планираните дейности: обособяване, обзавеждане и оборудване на офис и закупуване на транспортно средство, подбор на потребители и персонал за предоставяне на почасови услуги, оценка на потребностите и обучение на наетите лица.

Проектът предвижда създаване на звено за патронажна грижа, за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж-Разград като алтернативна и гъвкава форма на подкрепа в домашна среда на територията на община Разград.

В рамките на 12 месеца 17 домашни помощника, 2 медицински лица, лекар, кинезитерапевт, психолог, специалист „СД“ ще предоставят услуги на общо 200 лица в риск.

Към всеки потребител ще бъде приложен индивидуален подход при определяне на видовете дейности и тяхното времетраене, чиято максимална часова допустимост, съгласно условията на настоящата схема, е в рамките на 2 часа на ден.

Услугите по почасово обслужване на преки потребители са насочени към лична помощ и подкрепа в ежедневието, осигуряване на здравни и медицински грижи в домовете, психологическа и социална подкрепа за предотвратяването на самотата и изолацията.

С изпълнение на проекта ще бъде изграден иновативен модел на патронажна грижа на територията на общината, надграждане, разширяване и постигане на комплексен характер на дейността на Домашен социален патронаж, създаване на работни места в сектора на социалните услуги и гарантиране на качествена професионална грижа, преодоляване последиците от социалното изключване и бедността, предоставена реална възможност за връщане на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе