Представиха годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейски фондове на Община Разград за 2019 г.

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев представи по време на публично обсъждане днес годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейски фондове на Община Разград за 2019 г. Обсъждането се проведе на основание изисквания на Закона за публичните финанси, Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания.

В обсъждането участваха и председателят на Общински съвет Стоян Ненчев, както и заместник-кметовете: Добрин Добрев, Милена Орешкова, Мирослав Грънчаров и Полина Иванова.

Първоначалният обем на бюджета на Община Разград за 2019 г. е 48 273 х. лв. От отчета става ясно, че в резултат на извършени корекции през годината, актуализираният план към 31.12.2019 г. е в размер на 51 456 х.лв., в т.ч. държавни дейности – 31 100 х.лв. и местни дейности и дофинансиране на държавните дейности – 20 356 х.лв.

Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 53 852 х.лв. при уточнен план 51 456 х.лв. Процентът на изпълнение е 104,7%.

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 47 254 х.лв. при уточнен план 51 456 х.лв. или изпълнението е 91.8% от плана. Разходите за държавни дейности са 29 528 х.лв., за тяхното дофинансиране – 964 х.лв. и за общински дейности – 16 762 х.лв. В разходите за държавни дейности най-голям дял имат трудовите разходи – 23 787 х.лв. /80.6%/, за издръжка, други разходи и трансфери са разходвани 5 396 х.лв. /18.3%/, а за капиталови разходи – 345 х.лв. (1,1%). Структурата на отчетените разходи за общински дейности е следната: трудови разходи – 5 810 х.лв. /34,6%/, издръжка, данъци и такси – 9 045 х.лв. /54%/, стипендии, трансфери и субсидии, чл. внос и помощ и по решения на Общинския съвет – 233 х.лв. /1,4%/, лихви по заеми – 129 х.лв. /0,8%/ и капиталови разходи – 1 545 х.лв. /9,2%/.

Разчетът за капиталови разходи на Община Разград за  2019 г. е на стойност 17 223 х.лв., включващ всички източници на финансиране. Реално отчетените капиталови разходи към 31.12.2019 г. възлизат на 12 355 х.лв., в т.ч. финансирани с целеви трансфери – 687 х.лв., с преходен остатък от 2018 г. – 569 х.лв., със собствени средства – 585 х. лв., с други източници на финансиране – 97 х.лв. и със средства от Европейския съюз – 10 417 х.лв. Планът е коригиран с допълнителни средства от ПУДООС за селата Островче, Гецово, Побит камък, Раковски и Стражец, за детските градини към отдел“Образование“, за ПГССХВТ“А.Кънчев“ и за рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци Разград в размер на 61х. лв.

През 2019 г. Община Разград е теглила два кредита от Фонд „ФЛАГ“ за плащания по проекти. Обслужването на вече усвоения кредит от SG „Експресбанк“ е извършвано съгласно погасителния му план.

Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев съобщи, че отчетът ще бъде внесен за следваща сесия на местния парламент, като вече е публикуван на сайта на Община Разград. Г-н Ненчев допълни, че в резултат на дългогодишното добро управление Община Разград никога не е изпадала в състояние на остър финансов дефицит, както се е случвало с общини от калибъра на Разград. Кметът Денчо Бояджиев също заяви, че това е традиция и трайно постижение при управлението на общинските финанси от 1990 г. насам. По думите му Община Разград е била винаги с много добър финансов рейтинг, което е помагало при отпускане на кредити – и от банки, и от Фонд ФЛАГ.

 

 

 

 

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе