Еднократна помощ от 250 лв. могат да получат осмокласници при подадена декларация до 15 октомври

В Дирекциите „Социално подпомагане“ в област Разград до 15 октомври се приемат заявления за еднократна помощ за ученици записани в осми клас. Помощта е в размер на 250 лв.

 Със средствата може да се покрият част от разходите в началото на учебната година – за учебници, пособия, дрехи и др.

YouTube

Условието е доходът на член от семейството да е до 450 лв., като изключения се правят за деца с трайни увреждания, с един жив родител, както и за деца настанени при близки и роднини или в приемни семейства.

До 15 октомври приемат заявления за еднократна целева помощ за първокласници в област Разград

Заявленията-декларациии за помощта се подават в Дирекция „Социално подпомагане лично по настоящ адрес на родителя след записване на детето в осми клас за учебната 2020-2021 г., но не по-късно от 15 октомври 2020 г., с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната 2020-2021 г. В случай, че родителя няма възможност лично да подаде заявление, може да го изпрати и чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал, а също и по електронен път с квалифициран електронен подпис.      

Към заявлението декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които ДСП не може да получи информацията по служебен път:

  • удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението- декларация;
  • удостоверение, че детето (децата) е записано в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020-2021 г., издадено от съответното училище;
  • медицински протокол на ЛКК – в случаите, когато е налице заболяване налагащо отлагане постъпването в училище;

Помощта е обвързана с посещение на училище и се изплаща на два пъти – в началото на първия срок и в началото на втория срок. Когато помощта е отпусната и 50 на сто от размера й е изплатен, но през втория учебен срок на учебната година детето не продължи да посещава училище, или в рамките на един месец натрупа пет неизвинени отсъствия, плащането на остатъка не се извършва, а семейството трябва да върне средствата.

Тази помощ е още един инструмент за намаляване на отпадащите след 7-ми клас деца.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе