Две комисии гласуваха номинациите за почетния знак „За принос към местното самоуправление“

На съвместно заседание на две постоянни комисии към Общински съвет-Разград Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев представи единствената докладна за тържествената сесия на местния парламент, посветена на 12 октомври – Деня на българската община.

Предложенията са новите носители на почетния знак „За принос към местното самоуправление“ да са Пейчо Георгиев и Недим Тахиров.

YouTube

Пейчо Георгиев е роден на 26.03.1956 г. в с. Смолница, Община Добрич. През 1980 г. завършва бакалавърската си степен в Институт за подготовка на учители –гр. Силистра, а през 1986 г. завършва математика в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Учителства от 1980 г. в различни разградски училища. ЕСПУ „В. Коларов“, ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ – учител и директор, ПГ по икономика „Робер Шуман“, бил е помощник-директор в ПГ по транспорт „Христо Смирненски“, а от 2008 г. и досега успешно ръководи едно от най-старите и най-престижни училища в региона – ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“. Под негово ръководство гимназията трайно заема лидерско място в Разградска област и престижни позиции в страната. Професионалният му път включва постовете Областен управител (2000-2001 г.) и началник на РИО на МОН Разград (1992-2000 г.). Репутацията на господин Пейчо Добрев Георгиев, като утвърден педагог и ръководител се дължи на умението му да общува с учениците, да предизвиква интереса им с новаторско мислене на проявената иновативност и отдаденост на професията. Господин Георгиев е една от ярките фигури на обществения хоризонт в града ни. Винаги е заемал активна и отговорна гражданска позиция по въпроси, касаещи местната общност. Същественият му принос към укрепване и развитие на местното самоуправление се изразява в упорита и последователна работа като общински съветник вече четвърти мандат. Господин Георгиев е основател и председател на СК „Бадминтон“, гр. Разград, член на УС на СНЦ „Жанета“, гр. Разград, което си сътрудничи активно с Община Разград при реализиране на социалните й функции. Забележителното му чувство за хумор обяснимо го прави председател на УС на СНЦ „Високо чело“. Работи по европейски образователни проекти, по които има спечелени и реализирани множество проекти по програма ФАР, Световна банка и оперативни програми.

Недим Ахмедов Тахиров е роден на 28.07.1970 г. в с. Китанчево, Община Исперих, придобива висше образование в ШУ „Епископ Константин Преславски“ със специалност „Инженерна педагогика – Технологично направление“, модул „Биотехнологии“, с присъдена квалификация: Инженер –педагог, учител по технологии. Професионалната му биография включва работа като учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Китанчево и в ПГХТБТ „Мария Кюри“, гр. Разград. Основната част от кариерата му обаче е свързана с упоритата му работа в общинска администрация Разград, като от 2000 г. до сега е заемал длъжностите Началник сектор „Екология“, Главен експерт „Околна среда“, Директор на Дирекция „Стопански дейности“, Директор на Дирекция „Програми и околна среда“, а от март 2020 г. досега е Началник на Отдел „Опазване на околната среда“. Трудовите функции на заеманите длъжности изискват задълбочено познаване на нормативната база, работоспособност и организаторски умения, висока степен на отговорност и безусловна отдаденост към поетите ангажименти. Дългогодишният принос на господин Тахиров към местното самоуправление се концентрира върху професионалната работа по създаване и укрепване на добре организирана, обучена и отговаряща на съвременните изисквания общинска администрация. Също така господин Недим Тахиров е бил ръководител на различни европейски проекти, като: „Рехабилитация на общински път RAZ1113 /III–4902/ „Побит камък –Дянково –Разград“ в подкрепа на развитието на икономически и туристически потенциал на градския ареал“, „Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград в подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие“, „Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград“, „Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в град Разград“, „Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, град Разград“ и „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“. На учредителното заседание на Постоянната комисия по Околна среда и водите при Националното сдружение на общините в Република България, за мандат 2019 –2023 г. господин Тахиров за трети път бе избран да председателства комисията.

Петима от петимата присъстващи членове на Постоянната комисия по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации подкрепиха докладната. „За“ гласуваха и двамата съветници от комисията по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности, комисията обаче нямаше кворум, за да вземе официално решение.

Докладната ще бъде гласувана на тържествената сесия на Общински съвет-Разград, която ще се проведе в понеделник, 12 октомври, от 11,00 ч. в залата на 11 етаж на Община Разград, а непосредствено след това във фоайето до залата ще бъдат връчени призовете.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе