Две разградски фирми с глоби от РИОСВ-Русе

На „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград е наложена текуща месечна санкция в размер на 66 376 лв. Наказателното постановление е връчено на оператора на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води – Разград (ГПСОВ) и е за констатирани превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в разрешителното за  заустване в река Бели Лом.

Нарушенията са установени след анализ на водни проби от ГПСОВ – Разград, взети при извънредните проверки във връзка с множеството сигнали за неприятни миризми през месец август. Дружеството ще заплаща ежемесечно санкцията в пълен размер до намаляване или преустановяване на замърсяването.

YouTube

На „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград са съставени и два акта – за неподдържане в техническа и експлоатационна изправност на станцията и нерегламентирано заустване в река Бели Лом. Предстои да се определи размерът на глобите.  

В изпълнение на дадените от екоинспекцията предписания ВиК операторът е доставил необходимите савачни устройства, които предстои да бъдат монтирани. Експерти на РИОСВ-Русе ще осъществят контрол и ще пломбират съоръженията в затворено състояние, за де не се допуска изпускане на непречистени отпадъчни води в река Бели Лом.

Акт е съставен и на оператора на Регионално депо за отпадъци в Разград  „Еф Си Си България“ ЕООД затова, че не експлоатира обекта правилно и е допуснал запалване и тлеене на отпадъците. Това се отрази на качеството на атмосферния въздух в града, в началото на месец август, в продължение на една седмица. Предстои да се издаде наказателното постановление, с което ще бъде определен размерът на санкцията. 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе