Подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства“ – критерии за оценка на проектни предложения

Започна приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата по подмярката е 422 218 104 лв. Минималният размер на помощта за един кандидат е 29 337 лв., а максималният – до 2 933 700 лв.

Период за прием на проекти: Индикативна дата на обявяване на процедурата: 02.04.2021 г.

YouTube

Бюджет на процедурата : 215 880 000 Евро

Допустими кандидати:

1) Земеделски стопани, които трябва да отговарят на следните условия:

  •  да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;
  •  минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
  •  ако кандидатите са юридически лица, трябва да са:

получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности;

регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за
вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

2) Групи или организации на производители;

Земеделските стопани / членовете на група или организация на производители с проектно предложение с включени дейности в сектор „животновъдство“ трябва да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Минимален размер на допустимите разходи: 29 337 лв.
Максимален размер на допустимите разходи: 2 933 700 лв. Максимален размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника: 488 950 лв.

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА: – 50% безвъзмездно финансиране

Помощта се увеличава с до 25 % за следните инвестиционни разходи по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване: Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ. Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации. Помощ се увеличава с до 10 % за следните инвестиционни разходи: За инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители.

ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ РАЗХОДИ:

1. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА:

1.1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.
1.2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда.
1.3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия.
1.4. закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.
1.5. закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения
1.6. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.
1.7. рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.

2. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА:

2.1. достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
2.2. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
2.3. ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

3. ОБЩИ РАЗХОДИ:

3.1. Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

Критериите за оценка можете да видите тук.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе