Общинският съвет в Кубрат прие 14 докладни записки

В началото на тазгодишната октомврийска сесия, която се проведе днес в Кубрат, бе одобрена актуализираната бюджетна прогноза за периода 2022 – 2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Трансформирана бе и целевата субсидия за капиталови разходи по бюджета в размер на 444 000 лева за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улици. На заседанието бяха приети също извършването на вътрешни компенсирани промени по общинския бюджет за 2021 година.

Съветниците одобриха кандидатстване с проектно предложение за подобряване на енергийната ефективност в сградата на Детска градина „Пролет“ в село Севар по Програмата за възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и норвежкият финансов механизъм.

YouTube

Съветниците одобриха продажбата на имот от общинския горски фонд в землището на Кубрат, а също и прехвърлянето на дълготрайни материални активи /новозакупен камион за сметопочистване и сметоизвозване/ от Община Кубрат, като първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Чистота и БКС“. Беше одобрено също прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални активи от Община Кубрат, като първостепенен разпоредител с бюджет, на ОП „Социални услуги”, като второстепенен разпоредител с бюджет към Общината.

Местните депутати дадоха „зелена светлина“ за удължаване на срока на договори за наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, както и на правилник за устройството и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги.

Съветниците предоставиха 15 дка земеделска земя /трета категория/ от Общинския поземлен фонд за срок не по-дълъг от 10 години за практическо ползване и обучение на ученици от Професионалната гимназия в Кубрат. Благодарности за решението бяха отправени лично от директора на учебното заведение Ивалинка Николова.

В края на заседанието съветници приеха Годишния финансов отчет за 2020 г. на Водоснабдяване и канализация „Меден кладенец“ ЕООД – Кубрат, което е отчело отрицателен финансов резултат за изминалата календарна година в размер на минус 18 000 лв.

По време на сесията стана ясно, че общинската болница в Кубрат също е направила отчет за финансовото си състояние пред местния парламент. Председателят на Общинския съвет информира, че лечебното заведение е в стабилно финансово състояние, което е отчело към момента сумата от 439 970 лв. и увери, че място за притеснения сред работещите там и обществото не трябва да има.
По време на заседанието постъпиха въпроси и от името на парламентарната група на „ГЕРБ-ЗНС“, за чието име обаче междувременно назря дискусия между общинските съветници Цветомир Цонев и д-р Денислав Белинов. Един от поставените въпроси на групата бе свързан с безстопанствените кучета в града. По този въпрос кметът Алкин Неби коментира, че се работи усилено по изграждането на общинския приют, след което безпризорните животни ще бъдат настанени в него. От страна на общинското ръководство беше дадено уверение и по друг поставен въпрос, че след приключване на строително-ремонтните дейности по улица “Витоша“ в Кубрат ще бъдат монтирани т.нар. „легнали полицаи“ и пешеходни пътеки.

По време на заседанието бяха гласувани и приети общо 14 докладни записки.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе