ОИЦ-Разград представи проекта на Споразумението за партньорство на България с ЕК за периода 2021-2027 г.

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) – Разград представи проекта на Споразумението за партньорство (СП) на България с Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г.

Събитието се състоя онлайн чрез платформата ZOOM, в съответствие с въведените противоепидемични мерки в страната. Срещата е част от национална информационна кампания на мрежата от 27 ОИЦ в страната, която се провежда в периода 22 ноември – 17 декември.

YouTube

Участници бяха представители на общини, институции, фирми, неправителствени организации, културни институти, медии и граждани от региона и страната.

Експертът в ОИЦ Бехидже Ахмедова представи проекта на стратегическия документ за България, който очертава основните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика и Общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз през настоящия програмен период. Споразумението поставя и рамката за управление на средствата от европейските фондове в страната.

В годините до края на 2027-ма, а и до три години след това, инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на пет политически цели на Съюза: „По-интелигентна Европа”, „По-зелена Европа”, „По-свързана Европа”, „По-социална Европа” и „Европа по-близо до гражданите”, както и по Фонда за справедлив преход.

Средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) ще бъдат предоставяни чрез десет програми: „Развитие на регионите”, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията”, „Транспортна свързаност”, „Околна среда”, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”, „Образование”, „Развитие на човешките ресурси”, „Храни и основно материално подпомагане”, „Техническа помощ” и „Морско дело, рибарство и аквакултури”. Те ще се финансират от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и Фонда за справедлив преход (ФСП). Средствата, които ще се предоставят общо от тези фондове надвишават 13 млрд. евро за страната ни.

През настоящия програмен период 2021-2027 г. чрез новите програми ще се прилага интегрирания териториален подход (ИТП) на развитие. Това ще стане чрез инструмента „Интегрирани териториални инвестиции” (ИТИ), който комбинира различни ресурси за оптимално постигане на целите на местно ниво.

Интервенциите в рамките на ИТП ще се осъществяват на базата на интегрирани териториални стратегии за развитие (ИТСР) на регионите от ниво NUTS 2.

Проектите, които ще се финансират трябва да бъдат предварително идентифицирани в плановете за интегрирано развитие на общините чрез подхода „отдолу-нагоре“ и отразени в ИТСР. Разградските проекти ще попаднат в ИТСР на Северен централен район.

Екипите на Областните информационни центрове ще участват в процеса по изпълнение на ИТИ. Те ще участват в Звената за медиация и Звената за публични консултации към Регионалните съвети за развитие.

Подходът „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) ще се прилага за трети програмен период в България. За периода 2021-2027 г. броят на местните инциативни групи (МИГ) в страната се очаква да бъде между 80 и 100. Финансирането за тях ще е многофондово. То ще „разчита” на 10% от водещия за подхода Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от ЕСИФ, с по 2% от бюджетите на 4 програми: „Конкурентоспособност и иновации в предприятията”, „Развитие на човешките ресурси”, „Образование” и „Околна среда”.

На територията на Разградска област включително, могат да се сформират и нови МИГ, които да разработят стратегии и да кандидатстват за финансиране. Предвиденият общ бюджет за подхода ВОМР в цялата страна ще надвишава 600 млн. лева.

Подкрепа за нашата страна ще бъде налична още и през 12 програми за териториално сътрудничество. Кандидати от Разградска област ще могат да се включат в 8 от тях: Програма за трансгранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС между Република България и Република Румъния, Многодържавна програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн, Програма за трансгранично сътрудничество „Дунав”, Програма за сътрудничество в района на Средиземно море, Програмите за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ”, Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРАКТ”, Програма за междурегионално сътрудничество „ЕСПОН” и Програма за междурегионално сътрудничество „УРБАКТ”.

Очаква се Споразумението за партньорство за периода 2021-2027 г. да бъде подписано до края на годината, след което да бъдат одобрени и новите програми.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе