Представиха дейностите по проекта за „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства“ в Исперих

Снимка: Мехмед Азиз

Представяне пред медиите на дейностите по проект на Община Исперих „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“.

Снимка: Мехмед Азиз

YouTube

В сградата на открития през м. ноември 2021 г. Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания (бившето училище „Христо Ботев“) в гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №61 бе представено изпълнението на дейностите по проект „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих“.

Снимка: Мехмед Азиз

Проектът се изпълнява във връзка с подписания на 02.07.2020 г. от кмета на Община Исперих – инж. Белгин Шукри договор №: BG05M9OP001-2.061-0003-С01 с Управляващия орган на ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“

Снимка: Мехмед Азиз

Безвъзмездното финансиране в размер на 999 994.57 лв. е осигурено по Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“ на ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“

Снимка: Мехмед Азиз

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе