Подкрепа за собствен бизнес на безработни лица

Агенцията по заетостта продължава да насърчава чрез финансови стимули предприемаческите инициативи на безработни лица. В тази връзка, бюрата по труда в страната вече приемат заявления и бизнес проекти на безработни, които желаят да стартират собствен бизнес.

Едната мярка, реализирана по реда на чл. 47 от Закона за насърчаване на заетостта, дава възможност безработно лице да получи наведнъж цялото или остатъка от дължимото парично обезщетение, на което има право. Целта е с тези средства безработният да бъде подпомогнат при започването на стопанска дейност самостоятелно или заедно с други лица. Освен това, лицето може да получи и допълнителни средства от държавния бюджет в размер на 2 600 лв. (съгласно НПДЗ за 2021 г.), в случай че наеме по одобрения бизнес проект друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица.

YouTube

Втората мярка, която е регламентирана в чл. 49 от Закона за насърчаване на заетостта, подкрепя безработните, които искат да стартират собствен бизнес като микропредприятие. Чрез нея се предоставят средства в размер до 4 000 лв. за възстановяване на направените от лицето разходи за започване на бизнеса в т.ч. за регистриране на стопанска дейност, първоначално закупуване на суровини и материали, за закупуване, наемане или текущ ремонт на помещение, производствено оборудване, техника и др. Освен това, на стартиралото бизнес лице може да се възстановят разходите по минимални размери за внесените осигурителни вноски за фонд “Пенсии”, ДЗПО и НЗОК за срок до 1 година след стартиране на дейността.

И по двете насърчителни мерки новите предприемачи имат възможност за получаване и на допълнителни средства в размер до 500 лв. за ползвани външни консултантски и/или съпътстващи услуги.

Безработно лице, което желае да започне самостоятелна стопанска дейност по някоя от двете мерки, трябва да подаде в бюрото по труда, в което е регистрирано, заявление с приложен бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност. След одобрение от междуведомствена комисия към съответното бюро по труда на бизнес проекта ще се сключи договор между безработното лице и дирекция „Бюро по труда” за предоставяне на регламентираните в Закона за насърчаване на заетостта и заложени в бизнес проекта разходи.

Подробна информация за активните в настоящия период форми за предоставяне на финансова подкрепа за насърчаване предприемачеството на безработни лица може да се намери на сайта на Агенцията по заетостта, в раздел „Предлагащи работа”, „Мерки за заетост”, „Насърчителни мерки за безработни лица”, както и във всяка дирекция „Бюро по труда” в страната.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе