Започна обсъждането на проектобюджета на Община Разград за 2022 г. на заседания на постоянните комисии в Общинския съвет

Обсъждането на проекта за бюджет на Община Разград за 2022 г. на заседания на постоянните комисии в Общински съвет-Разград започна днес. Гласуването на проекта за бюджет ще е на заседание на местния парламент на 15 април от 11,00 ч. в залата на Общинския съвет, което ще се излъчва онлайн на интернет страницата на Община Разград и на телевизия КИС-13. Общо 21 са докладните записки, които са включени в дневния ред на априлската сесия на местния парламент.

Единствената докладна записка, която се разглежда на заседанията на всички постоянни комисии, е тази за проекта за бюджет за 2022 г. Днес бе обсъдена от общо 8 комисии, за понеделник, 11 април, са насрочени заседанията на останалите 4 комисии, а от 16,30 ч. е обобщаващото заседание на комисията по бюджет, финанси и икономическа политика заедно с председателите на останалите комисии. Предложения за изменение на проекта днес не бяха направени и всички съветници гласуваха „за“ бюджета, но поради отсъстващи от заседание местни парламентаристи, някои от комисиите нямаха кворум.

YouTube

Общият размер на общинския бюджет за 2022 г. е 70 511 107 лв. Приходите за делегирани държавни дейности са 44 403 517 лв., за местни дейности – 26 107 590 лв. Най-голяма част от разходите са в сферата на образованието – 31 083 839 лв. Размерът на капиталовите разходи е 16 558 208 лв., от които 3 982 725 лв. – по бюджета на общината, а 12 575 483 лв. – по оперативни програми.

В дневния ред на априлската сесия на Общинския съвет ще се обсъждат и: бюджетната прогноза за периода 2023 -2025 г. за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград; изменение на Наредба №16 за управление, ползване и разпореждане със земите на общинския поземлен фонд, с което се актуализират цените наемите и арендите на пасища, мери и ливади в съответствие с годишната инфлация за предходната стопанска година; изменение на Наредба №21 за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“ по отношение на актуализиране на наемните цени в съответствие със статистическия отчетен индекс за предходната година; приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на община Разград за периода 2021 – 2028 г.; изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2022 г.; определяна на Годишен план за паша, даване на съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и индивидуално ползване на територията на Община Разград; учредяване безвъзмездно право на строеж върху имот-частна общинска собственост на сдружение „Туристическо дружество „Буйна кръв“; докладни за разпореждане с общинска собственост – продажба, отдаване под наем; удължаване на срокове за реализация на инвестиционни намерения.

По извънредния способ е внесена докладна за учредяване на възмездно право на строеж за срок от 40 години. Докладната е свързана с постъпилото през 2021 г. от „Биовет“АД инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с цел производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници за покриване на собствено потребление от еленергия на производствената площадка на дружеството в Разград на навостроящите се завод за производство на ваксини и ферментационен завод. С решение на Общинския съвет от юни 2021 г. бе дадено предварително съгласие за промяна предназначението на имот с площ 403 928 кв.м. в местността „Кору дере“, за изработване на подробен устройствен план и определяне трасе за площадка за проектиране и промяна на предназначение на поземлен имот. На друго заседание на Общинския съвет бе одобрено и техническо задание за изработване на проект за подробен устройствен план за застрояване на поземления имот. Площадката за проектиране на изграждане на фотоволтаична централа вече има и санкция от Комисията по земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите. Одобрен е подробен устройствен план.  Следващият етап от подготовката за реализация на инвестиционното предложение е учредяване на право на строеж. Предложението в докладната записка е възмездното право на строеж да е за срок от 40 години при цена от 559 268 лв. Това е пазарната оценка на имота, изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти, данъчната оценка е в размер на 20 034,80 лв. В докладната записка се предлага срокът за въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната централа да е 60 месеца.

Във връзка с две от докладните записки – за внесените съгласно Закона за управление на отпадъците в РИОСВ-Русе месечни обезпечения и отчисления за 2021 и 2022 г. Кметът Денчо Бояджиев и заместник-кметът Добрин Добрев уточниха, че се проучват възможности за използването на тези средства за въвеждане на подземни контейнери за отпадъци и чипове за отварянето на съдовете за смет. Подобни контейнери по пилотни проекти има в близо 20 български общини, като във всяка са до 15-20 броя. На място как функционират ръководството на Община Разград се запозна в Община Габрово. Контейнерите са с вместимост, равна на 3-4 съда за смет тип „бобър“, представляват специален вид чувал, огнеустойчив и здрав, част от контейнера – 90-100 см. – е над земята, което възпрепятства поставянето на големи строителни отпадъци. Въвеждането на този тип контейнери със специално разработен софтуер ще осигури по-добра отчетност на събирането на боклука.

На заседанието на Общинския съвет на 15 април ще се обсъжда и изменение на Наредба №14 на Общинския съвет за определяне и администриране на местните данъци и цени на услуги. То е свързано с отпадането на таксите за детски градини и детски ясли. Предвижда се решението да влезе в сила от 1 април 2022 г. Целта му е да бъдат облекчени родителите на децата в детски ясли и градини.

На сесията на местния парламент ще бъде обсъдена и още  една докладна, внесена по извънредния способ – за удостояване с Наградата на името на акад. Анание Явашов по случай 18 май – Международния ден на музеите. Номинациите за приза, който се връчва на лица, постигнали високи резултати в областта на научните изследвания, съхраняване, опазване и популяризиране на историческото наследство на Разград и региона, са две. Те бяха обсъдени и одобрени от Музейния съвет към Регионален исторически музей-Разград, членовете на който участваха днес в съвместното заседание на Постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности и на Постоянната комисия по образование и наука. Номинациите са за дългогодишните музейни работници Елена Николова и Марина Босева. Предложенията бяха гласувани анблок и получиха одобрението на съветниците и на членовете на Музейния съвет. От имащите право на глас 22 човека „за“ гласуваха 12 от присъстващите, а 1 – „въздържал се“.

Пълният текст на докладните записки с изключение на тези, които са внесени по извънредния способ, е публикуван на интернет страницата на Община Разград: https://www.razgrad.bg/images/images/Obs_docs/2019-2023/2022/DZ_08-11_04.pdf.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе