В Община Разград стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето

снимка: Papalin4o Photography

В Община Разград стартира процедура за избор на членове на общинско ниво на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), който изпълнява основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на Съвета е да даде възможност на децата да обменят знания, умения и ценности, да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво, да представят своята гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, да участват в обществено-политическия живот на страната. 

YouTube

В състава на Съвета на децата се включват представители на деца на възраст от 13 до 16 години от всички 28 административни области, както и 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за деца, получили международна закрила в България. Членовете на Съвета се избират за срок от две учебни години, като от тях се определят председател и заместник-председател. Всяко дете може да кандидатства само за едно от следните направления:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Всички кандидатури се оценяват по определени критерии: Активност; Креативност; Толерантност; Ангажираност към обща кауза; Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии; Ориентираност към резултати; Организаторски умения; Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта; Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта; Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Относно избора на деца бежанци се взимат под внимание следните изисквания: Детето да е получило международна закрила и да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Документите за участие в процедурата се подават в сградата на Община Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, партерен етаж, стая 06 „Деловодство“, по пощата на посочения адрес или на електронен адрес: [email protected] в срок до 24.05.2022 г. по приложените образци на формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо:

  • Процедура за избор на членове на Съвета на децата;
  • Формуляр за кандидатстване;
  • Мотивационно писмо;
  • Ако дете кандидатства по направление а), б) или в) е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Разград, в състав: експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга, ще разгледа постъпилите кандидатури и ще извърши подбор за членове на Съвета на децата в срок до 30.05.2022 г.

В срок до 15.06.2022 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

Допълнителна информация може да предостави Теодора Ненкова – главен експерт в отдел  „Образование и спорт“, тел. 084/618 321

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе