Предстоящо заседание на Общински съвет-Кубрат на 19 май

Общински съвет – Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 19 май 2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кубрат, при следния дневен ред:

1. Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена жилищна сграда в с. Мъдрево, общ. Кубрат.
2. Продажба на поземлен имот на собственика на законно построена жилищна сграда в с. Каменово, общ. Кубрат.
3. Продажба на имот в регулация – с. Равно, общ. Кубрат, УПИ XІV-391, кв. 50 по ПУП на селото.
4. Прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални активи от Община Кубрат – първостепенен разпоредител с бюджет, на Районно управление – Кубрат.
5. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №4 на ОбС – Кубрат във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността.
6. Определяне на представител на Община Кубрат за участие в Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград и на негов заместник при невъзможност – кмета на Община Кубрат, да участва и определяне мандата му за гласуване по точките от дневния ред.
7. Определяне на представител на Община Кубрат в Комисията за изработване на областна здравна карта.
8. Удостояване с награда „Зрелостник на годината“.

YouTube

Заседанията на Постоянните комисии към Общинския съвет ще се проведат в Заседателната зала на Община Кубрат на 17 май 2022 година с начален час от 13.30 часа.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе