Бърза и ефективна защита на пострадалите от домашно насилие предлага Министерството на правосъдието

Осигуряване на бърза, ефективна и адекватна защита и подкрепа на пострадалите от домашно насилие лица или лица в риск, както и упражняване на  превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието. Това е целта на проекта за изменение и допълнение на Закона  за защита от домашното насилие, публикуван днес за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието.

Една от основните причини, които налагат приемането на проекта, е изключителното изостряне на домашното насилие в последните няколко години и увеличаване на броя на пострадалите и жертвите, което поставя проблема като приоритетен. Данни на възложеното от Министерството на правосъдието през 2022 г. социологическо проучване на нагласите към домашното насилие показват, че то е разпознато като тема от висока обществена значимост – всеки 9 от 10 споделят, че домашното насилие е сериозен проблем.

YouTube

 Законопроектът е изготвен от работна група в Министерството на правосъдието след интензивни заседания на широкият кръг експерти.  В него изрично се регламентира ангажиментът на държавата да провежда последователна държавна политика в областта на домашното насилие чрез координиране, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и борба с домашното насилие. За постигане на пълно гарантиране на правата на пострадалите от домашно насилие изрично е записано, че „мерките по закона не изключват гражданската, административно-наказателната и наказателната отговорност на извършителя“.

Като допълнителен механизъм за защита се посочва, че домашно насилие може да се извършва чрез действие или бездействие. Така се въвежда задължение за близките на малтретирано лице да уведомят компетентните органи за актовете на насилие.

Улеснява се достъпът до правосъдие като се предвижда в срок до 24 часа държавните, общинските органи, лечебните заведения, юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашно насилие да препратят молба, по искане на пострадалия, за образуване на производство по издаване на заповед за защита до съответния районен съд. Към момента компетентен да наложи мярка за защита е районния съд по местоживеене на пострадали. Проектът предлага това да е всеки районен съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице, районният съд по мястото на извършване на насилието или друг адрес, на който пострадалия пребивава.

Разширява се кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, като към извършителите се добавят: лица, на които са възложени грижи за детето или лица, на които детето е поверено; лица, които са роднини по права или по съребрена линия до четвърта степен, лицето, което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство; лице, което е съпруг или бивш съпруг на родителя.

Увеличават се  мерките за защита, които могат да се налагат от компетентните органи:     

  • забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез всякакви други средства и системи за комуникация;
  • забрана за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия или прекратяване на валидността на издадено разрешение за срок, определен от съда;
  • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева;
  • насочване на пострадалите лица за ползване на специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване;
  • помощ и подкрепа на деца, жертви или свидетели на насилие.

Отпада административното наказание „глоба“ за извършителя при налагането на мерки за защита, тъй като „наказването на дееца по административнонаказателен ред прегражда възможността за същото деяние спрямо него да бъде ангажирана и наказателна отговорност“.

Проектът предвижда още създаването на Национален съвет, като постоянно действащ колективен орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие чрез координация, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и борба с домашното насилие.

Предлага се и създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа. Достъп до данните в системата ще имат МВР, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за качеството на социалните услуги, Държавната агенция за закрила на детето и органите на съдебната власт.

Специализираните услуги ще се предоставят безвъзмездно на пострадалите от домашно насилие независимо дали те са изразили съгласие да сътрудничат за разкриване на извършителя. Сред тях са национална телефонна линия с единен хармонизиран телефонен номер за помощ на лица, пострадали от домашно насилие  или в риск, консултативен център и защитено жилище.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе